velikost textu

Vliv příčných překážek na společenstva ryb v říčním prostředí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv příčných překážek na společenstva ryb v říčním prostředí
Název v angličtině:
The effect of barriers on riverine fish communities
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Nikola Kofentová
Vedoucí:
RNDr. Petra Horká, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Martin Čech, Ph.D.
Id práce:
209205
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav pro životní prostředí (31-550)
Program studia:
Ekologie a ochrana prostředí (B1601)
Obor studia:
Ochrana životního prostředí (BOZP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
3. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
příčné překážky, přehrady, jezy, nádrže, ryby, fragmentace toků, migrační bariéra, habitat
Klíčová slova v angličtině:
river obstacles, dams, weirs, impoundments, fish, river fragmentation, migration barrier, habitat
Abstrakt:
Abstrakt Výstavba příčných překážek je celosvětově považována za jednu z největších hrozeb pro říční eko- systémy a jednoznačně patří mezi nejzásadnější vlivy lidské činnosti na populace říčních ryb. Příčné překážky, zejména přehrady a jezy, narušují přirozené říční procesy, čímž dochází ke změnám fyzi- kálních, chemických a biologických vlastností toku a vzniku fragmentované říční sítě, kde se střídají úseky tekoucích a stojatých vod. Zároveň dochází ke značným změnám ve struktuře habitatu, jelikož výstavba překážek je často spojena s kanalizací toku, regulací průtoku, opevněním břehů a prohlu- bováním koryta. Říční organismy, zejména ryby, jsou na tyto změny vysoce citlivé, změny je posti- hují na úrovni jedinců, druhů i celých populací. Mezi nejzávažnější dopady fragmentace patří zpo- malení nebo úplné zastavení migrace ryb a ztráta habitatů. Nejvíce ohroženou skupinou jsou di- adromní a reofilní druhy ryb, které mají složité migrační strategie a specifické nároky na prostředí. Kromě narušení migrace působí příčné překážky mnoha dalšími mechanismy – narušují reprodukci, růst a vývoj ryb, mění složení a trofickou strukturu společenstev a znesnadňují rybám přizpůsobení vůči dalším změnám prostředí, jako je například znečištění vody nebo posuny areálů vlivem klima- tické změny. Zejména v rozvinutých částech světa se proto často přistupuje k určitým snahám o ná- pravu nebo zmírnění dopadu příčných překážek. Za účelem zachování nebo obnovení prostupnosti fragmentované říční sítě jsou konstruovány rybí přechody. Jejich účinnost však často nebývá dosta- tečná a populace ryb jsou stále vystavovány zvýšenému stresu, což má negativní vliv na jejich pře- žívání. Do budoucna by bylo vhodné se zaměřit na zachování a obnovování celkového přirozeného charakteru toků, zabránit výstavbě nových překážek, a pokud je to možné, přistupovat k odstraňo- vání těch starých. Klíčová slova: příčné překážky, přehrady, jezy, nádrže, ryby, fragmentace toků, migrační bariéra, habitat
Abstract v angličtině:
Abstract The construction of river obstacles is considered one of the major threat to freshwater ecosystems worldwide, with a greater impact upon riverine fish than any other human activity. River obstacles, especially dams and weirs, affect the natural environment in streams and rivers, causing changes in physical, chemical and biological processes and disrupting connectivity of rivers via alternating series of lotic and lentic reaches. The effect of obstacles is further magnified by associated habitat alterations like are channelization, flow regulation, fortification and deepening of a riverbed. Orga- nisms and especially fish that live in rivers are highly sensitive to these changes, which affects them at the level of individuals, species and the whole populations. The most pronounced is the barrier-effect to upstream and downstream migration and loss of habitats. Diadromous and rheophilic species of fish are the most sensitive ones as they have complex migration strategies and habitat requirements. Fish are further affected by obstacles via many other mechanisms, such as the effect on reproduction success, growth and development, changes in the composition and trophic structure of communities and restricted response to further environmental constraints including water pollution or predicted climate changes. Efforts are made to remedy or mitigate barrier impact, particularly in developed countries. Fish passage facilities are constructed to main- tain or restore the connectivity of watersheds, however, they are often inefficient and fish popula- tion persistence further declines. There is, therefore, an increased need to conserve and restore the overall natural character of streams, preventing the construction of new obstacles and, if pos- sible, removing the old ones. Keywords: river obstacles, dams, weirs, impoundments, fish, river fragmentation, migration barrier, habitat
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Nikola Kofentová 1.08 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Nikola Kofentová 102 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Nikola Kofentová 97 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Petra Horká, Ph.D. 272 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Martin Čech, Ph.D. 280 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc. 154 kB