velikost textu

Příprava myšího interleukinu 2 spojeného s monoklonální protilátkou S4B6

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Příprava myšího interleukinu 2 spojeného s monoklonální protilátkou S4B6
Název v angličtině:
Production of interleukin 2 in fusion with monoclonal antibody S4B6
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Dominika Rožová
Vedoucí:
RNDr. Ondřej Vaněk, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Daniel Kavan, Ph.D.
Konzultant:
Mgr. Ondřej Skořepa
Id práce:
209182
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra biochemie (31-250)
Program studia:
Chemie (B1407)
Obor studia:
Medicinální chemie (BMEDCH)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
4. 2. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
interleukin 2, IL-2, imunokomplexy, imunoterapie, HEK293T
Klíčová slova v angličtině:
interleukin 2, IL-2, immunocomplexes, immunotherapy, HEK293T
Abstrakt:
Abstrakt Interleukin 2 je růstový faktor T buněk, ale i dalších lymfocytů, jako jsou NK, NKT buňky, dendritické a žírné buňky, které zajišťují jeho expresi a sekreci. IL-2 reguluje homeostázu imunitních buněk a používá se k léčbě řady poruch včetně rakoviny a autoimunitních chorob. V posledních letech bylo popsáno několik případů, kdy komplex interleukinu 2 s protilátkou anti-IL2 vykazoval mnohonásobně vyšší biologickou aktivitu in vivo. Tyto komplexy mají selektivní stimulační aktivitu pro různé receptory cílových buněk. Tato práce navazuje na předchozí neúspěšné pokusy o expresi a purifikaci dostatečného množství imunokomplexu myšího IL2 s protilátkou S4B6 spojenou 15 aminokyselinovou glycin-serinovou spojkou. V rámci této práce byl připraven plazmid obsahující gen pro fúzní sekretovaný imunokomplex mIL2-S4B6, kterým byla následně stabilně transfekována buněčná linie HEK293T pomocí systému piggyBac. Protein byl následně izolován chelatační afinitní chromatografií a purifikován gelovou permeační chromatografií.
Abstract v angličtině:
Abstract Interleukin 2 is a growth factor of T cells as well as other lymphocytes, such as NK, NKT cells, dendritic and mast cells, which ensure its expression and secretion. IL-2 regulates immune cell homeostasis and is used to treat a variety of disorders including cancer and autoimmune diseases. In recent years, several cases of interleukin 2 complexed with anti-IL2 antibody have been shown to exhibit dramatically higher biological activity in vivo. These complexes have selective stimulatory activity for different IL2 receptors on target cell. This work follows up previous unsuccessful attempts to express and purify a sufficient amount of the murine IL2 immunocomplex with the S4B6 antibody linked by a 15 amino acid long glycine-serine linker. In this work, a plasmid containing the secreted fusion immunocomplex mIL2-S4B6 gene was prepared and stably transfected to the HEK293T cell line using piggyBac system. The protein was then isolated by chelation affinity chromatography and purified by gel permeation chromatography.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Dominika Rožová 1014 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Dominika Rožová 121 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Dominika Rožová 115 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Ondřej Vaněk, Ph.D. 368 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Daniel Kavan, Ph.D. 106 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Jan Veselý, Ph.D. 153 kB