velikost textu

Neurobiológia vizuálnych halucinácií

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Neurobiológia vizuálnych halucinácií
Název v češtině:
Neurobiologie vizuálních halucinací
Název v angličtině:
Neurobiology of visual hallucinations.
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Alica Dodoková
Vedoucí:
Mgr. Čestmír Vejmola
Oponent:
RNDr. Lucie Hejnová, Ph.D.
Id práce:
209152
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyziologie (31-152)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Biologie (BBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
4. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Slovenština
Klíčová slova:
halucinácie, zrak, vnímanie, psychopatológia, mozog
Klíčová slova v angličtině:
hallucinations, vision, perception, psychopathology, brain
Abstrakt:
Abstrakt Halucinácia je klinicky závažná kvalitatívna porucha vnímania, ktorú možno charakterizovať ako vnem bez príslušného fyzického stimulu. Vizuálne halucinácie patria medzi najvážnejšie symptómy v rade psychiatrických ochorení ako schizofrénia, Parkinsonova choroba či demencia s Lewyho telieskami, môžu sa však vyskytnúť aj pri drogovej intoxikácií či v normálnych fyziologických stavoch. Na základe princípov spracovania obrazu vizuálnou dráhou a vyšších thalamokortikálnych obvodov je v tejto práci zhrnutých niekoľko súčasných vysvetlení fenoménu vizuálnych halucinácií. Aj keď možných príčin vzniku môže byť mnoho, medzi najpodstatnejšie z hľadiska neurobiológie patria poruchy inhibičných procesov v kortikálnych oblastiach vizuálnej asociácie, lézie v jadrách mozgového kmeňa a teda nesprávne fungovanie retikulárneho aktivačného systému, neurochemická dysregulácia na thalamickom zmyslovom rozhraní či dysfunkcia rekurentného mechanizmu top-down a bottom-up. Exsituje niekoľko teoretických modelov zhrňujúcich spomenuté aberácie (Deficit vnímania a pozornosti, Bayesovský heruizmus), ktoré poskytujú komplexnejší prehľad problematiky vzniku vizuálnych halucinácií. Ďalší výskum a prienik jednotlivých modelov by mohli poskytnúť nové možnosti diagnostiky a liečby vizuálnych halucinácií. Kľúčové slová: Halucinácie, zrak, vnímanie, psychopatológia, mozog
Abstract v angličtině:
Abstract Hallucination is a clinically significant qualitative disorder of perception that can be characterized as a sensation without a proper physical stimulus. Visual hallucinations are among the most serious symptoms in a range of psychiatric disorders such as schizophrenia, Parkinson's disease, or Lewy body dementia, but can also occur during drug intoxication or under normal physiological conditions. Based on visual image processing principles and higher thalamocortical circuits, several recent explanations of the visual hallucinations phenomenon are summarized in this thesis. Although there may be many possible causes, the most important are neurobiological disorders of the inhibition processes in the cortical areas of visual association, lesions in the brain stem cores and thus the malfunctioning of the reticular activation system, neurochemical dysregulation on the thalamic sensory interface, or dysfunction of the recurrent top-down and bottom-up mechanism. There are several theoretical models summarizing the mentioned aberrations (Perception and Attention Deficit, Bayesian Heruism), which provide a more comprehensive overview of the issue of visual hallucinations. Further research and unification of individual models could provide new possibilities for diagnosis and treatment of visual hallucinations. Keywords: Hallucinations, vision, perception, psychopathology, brain
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Alica Dodoková 1.2 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Alica Dodoková 112 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Alica Dodoková 105 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Čestmír Vejmola 113 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Lucie Hejnová, Ph.D. 222 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Stanislav Vybíral, CSc. 152 kB