velikost textu

Mechanizmy vzniku tělesného pachu u člověka

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mechanizmy vzniku tělesného pachu u člověka
Název v angličtině:
Mechanisms of human body odour production
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Noemi Hrubová
Vedoucí:
doc. Mgr. Jan Havlíček, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Romana Stopková, Ph.D.
Id práce:
209148
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra zoologie (31-170)
Program studia:
Speciální chemicko-biologické obory (B3912)
Obor studia:
Molekulární biologie a biochemie organismů (BMOBIBO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
4. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
tělesný pach, mikroflóra, kožní žlázy, chemická komunikace, člověk
Klíčová slova v angličtině:
body odour, smell, microflora, skin glands, chemical communication, human
Abstrakt:
ABSTRAKT Kožní žlázy produkují sekret, který bezprostředně po vzniku nenese pach. Produkované látky jsou metabolizovány kožními bakteriemi vyskytujícími se na těle a teprve poté se uvolní charakteristická tělesná vůně. Cílem práce je objasnit mechanizmy, které provázejí sekret kožních žláz až k těkavým složkám charakteristické tělesné vůně u člověka. Tu tvoří volné mastné kyseliny, které se hydrolyzovaly z glutaminových prekurzorů, strukturně neobvyklých mastných kyselin s dlouhým řetězcem či lipidů. Další složkou jsou sirné sloučeniny, při sekreci navázány hlavně na Cys-Gly-(S) konjugáty, a látky steroidní, na jejichž přeměnách se podílí nejvíce druhy korynebakterií, které jsou asociovány s výrazným tělesným pachem. Složení rezidentní mikroflóry se liší v souvislosti s věkem či pohlavím. Z hlediska chemické komunikace se považuje za nejdůležitější oblast axily s velkým zastoupením apokrinních žláz oproti zbytku těla, apokrinní sekrece se spouští v průběhu puberty a u žen po menopauze klesá. Pohlavní rozdíly sekretu jsou dány spíše kvantitativními vlastnostmi. Intenzitu vůně snižuje recesivní homozygotnost v genu ABCC11, která je častá u asijské populace. Vliv na pach mají MHC proteiny, které zřejmě hrají roli při partnerském výběru. Do jisté míry ovlivňují tělesný pach také environmentální faktory, např. strava, emocionální stav. Informace o mechanismu vzniku tělesné vůně přispějí k porozumění chemické komunikace u člověka.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The sterile secret of skin glands is not immediately odoriferous. The characteristic body odour is released after microorganism transformation of the secreted compounds. The aim of the work is to elucidate the mechanisms of the body odour production. The major contributor to the body odour are volatile fatty acids hydrolysed from glutamine precursors, structurally unusual long- chain fatty acids or lipids. Another component are sulphur compounds, mainly secreted as the Cys-Gly-(S) conjugates, and steroid substances. The genus Corynebacterium is associated with these transformations and intense body odour. The composition of the resident microflora varies depending on age and gender. Axillary odour with large apocrine secretion has probably biggest importance for human chemical communication. Apocrine glands secretion starts during puberty and decreases in postmenopausal women. There are quantitative differences between gender composition of sweat. In the Asian population is more common the recessive homozygosity of the ABCC11 gene which is associated with lower body odour intensity. Also MHC proteins effect body odour and they seem to play a role in mate choice. To some extent, the environmental factors such as diet or emotions influence body odour. Knowledge of mechanisms behind body odour production can help in understanding human chemical communication.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Noemi Hrubová 1.01 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Noemi Hrubová 78 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Noemi Hrubová 79 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Mgr. Jan Havlíček, Ph.D. 147 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Romana Stopková, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Mgr. Jan Havlíček, Ph.D. 152 kB