velikost textu

Vakcíny proti viru dengue

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vakcíny proti viru dengue
Název v angličtině:
Dengue vaccines
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Aneta Holšteinová
Vedoucí:
Mgr. Vojtěch Šroller, PhD.
Oponent:
RNDr. Ingrid Poláková, Ph.D.
Id práce:
209139
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Biologie (BBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
3. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
virus dengue (DENV), Flavivirus, CYD-TDV, živá atenuované vakcína, antibody dependent enhancement (ADE)
Klíčová slova v angličtině:
Dengue virus (DENV), Flavivirus, CYD-TDV, live-attenuated vaccine, antibody dependent enhancement (ADE)
Abstrakt:
Abstrakt Od poloviny 20. století dochází k neustálému zvyšování počtu jedinců infikovaných virem dengue (DENV). Specifická antivirotika nejsou k dispozici, a tak se hlavním cílem při eliminaci transmise stala konstrukce účinné a bezpečné vakcíny. Důraz je kladen na vyvolání vyvážené imunitní odpovědi proti všem sérotypům DENV. Momentálně je jedinou licencovanou vakcínou CYD-TDV (Chimeric Yellow Fever-Dengue, Live-Attenuated, Tetravalent Dengue Vaccine). Ta využívá kostru účinné a bezpečné vakcíny proti viru žluté zimnice (YFV), ze které jsou odebrány sekvence pro povrchové proteiny a nahrazeny odpovídajícími sekvencemi DENV. Zatímco preklinické studie vykazovaly slibné výsledky, při klinických studiích se začaly objevovat komplikace a z nich vycházející omezující kritéria pro její využití. Proto se pokračuje ve vývoji dalších vakcín, které by mohly zajistit lepší ochranu proti DENV širšímu spektru populace a nahradit tak CYD-TDV. Ve III. fázi klinických studií se nachází dvě živé atenuované vakcíny (TetraVax-DV a DENVax). Do I. fáze postoupila podjednotková vakcína (V180), DNA vakcína (TVDV) nebo vakcína obsahující inaktivovaný virus (TDENV PIV). Využívaná je i kombinace více vakcinačních schémat (tetravalentní živá atenuovaná vakcína-tetravalentní purifikovaná inaktivovaná vakcína, TLAV-TPIV). V experimentální fázi na sebe poutá největší pozornost tetravalentní vakcína složená z viru podobných částic, která mimikuje autentický virion. Klíčová slova virus dengue (DENV), Flavivirus, CYD-TDV, živá atenuované vakcína, antibody dependent enhancement (ADE)
Abstract v angličtině:
Abstract Since the middle of the 20th century the number of people infected by the dengue virus (DENV) has been constantly increasing. Specific antiviral drugs are not available, so the objective for eliminating transmission has become the construction of an effective and safe vaccine with an emphasis on inducing a balanced immune reaction against all of the DENV serotypes. Momenteraly, the only licenced vaccine is CYD-TDV (Chimeric Yellow Fever- Dengue, Live-Attenuated, Tetravalent Dengue Vaccine). This vaccine uses the structure of the effective and safe vaccine against the yellow fever virus (YFV) from which surface protein sequences are substituted for corresponding DENV sequences. While preclinical studies displayed promising results, complications have arised during clinical studies, thus creating limiting criteria for their use. For this reason the search for new vaccines that could ensure better safety from DENV for a wider range of people and replace CYD-TDV is ongoing. In the III. phase of the clinical studies there are two live-attenuated vaccines (TetraVax-DV and DENVax). The subunite vaccine (V180), DNA vaccine (TVDV) or inactivated vaccine (TDENV PIV) was forwarded into the I. phase. The combination of several vaccine schedules is also being used (tetravalent live-attenuated vaccine-tetravalent purified inactivated vaccine, TLAV-TPIV). The tetravalent vaccine composed of virus-like particles mimicking the authentic virion is the most intriguing vaccine in the experimental phase. Key words Dengue virus (DENV), Flavivirus, CYD-TDV, live-attenuated vaccine, antibody dependent enhancement (ADE)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Aneta Holšteinová 1020 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Aneta Holšteinová 118 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Aneta Holšteinová 95 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Vojtěch Šroller, PhD. 95 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Ingrid Poláková, Ph.D. 77 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Dana Holá, Ph.D. 152 kB