velikost textu

Zákaz reformationis in peius ve správním právu trestním

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zákaz reformationis in peius ve správním právu trestním
Název v angličtině:
The prohibition of the reformationis in peius in administrative criminal law
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Tereza Mrázková
Vedoucí:
doc. JUDr. Helena Prášková, CSc.
Oponent:
JUDr. Petr Svoboda, Ph.D.
Id práce:
209131
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
24. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
správní právo trestní / správní trestání / přestupky / zákaz reformatio in peius / zákaz změny k horšímu
Klíčová slova v angličtině:
administrative punitive law / administrative sanctions / administrative offences / prohibition of reformatio in peius / prohibition of detriment
Abstrakt:
Resumé Tato diplomová práce se zabývá novodobým vývojem existence a působnosti zásady zákazu reformationis in peius v oblasti správního trestání, konkrétně v oblasti přestupků a bývalých tzv. jiných správních deliktů. Ačkoliv zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich odstranil dosavadní nežádoucí a kritizovanou „dvojkolejnost“ aplikace zákazu reformace in peius v řízení o přestupcích a bývalých jiných správních deliktech, otázky a problémy týkající se předmětné zásady dále přetrvávají; v určitém směru nová právní úprava dosavadní situaci dokonce ztížila. Hlavním cílem této práce je proto kritická analýza nové právní úpravy zásady zákazu reformace in peius podle tohoto zákona a jejího dopadu do správní praxe. Práce je systematicky rozdělena do sedmi kapitol. V první kapitole jsou vyložena obecná teoretická východiska této zásady jako pojmu a v následující části je popsán její ústavní základ, včetně jejího mezinárodního zakotvení. Ve třetí kapitole je podrobně rozebrán vývoj této zásady na území České republiky. Postupně je popisován a komentován obsah, rozsah a dosah předmětné zásady s ohledem na závěry judikatury i odborné literatury v řízení o přestupcích podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, a dále v řízení o tzv. jiných správních deliktech, a to před účinností zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a rovněž po jeho účinnosti. Důraz je následně ve čtvrté kapitole kladen na popis a analýzu současné právní úpravy podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a vytyčení změn a rozdílů oproti dosavadní úpravě. Pátá kapitola pojednává o úpravě předmětné zásady v řízeních o disciplinárních deliktech a pořádkových správních deliktech. V šesté kapitole je stručně nastíněna současná trestněprávní úprava předmětné zásady s důrazem na rozdíly oproti její úpravě ve správním právu trestním. Následující sedmá kapitola užívá komparativní metody pro současné zakotvení zásady zákazu reformace in peius ve vybraných evropských státech. Závěr je věnován shrnutí kritických úvah týkajících se současné právní úpravy, zejména s ohledem na její praktické důsledky do správní praxe. Přes přivítání unifikace uplatnění předmětné zásady v oblasti správního trestání přestupků a jiných správních deliktů je v této souvislosti vytýkáno zejména zavedení předmětné zásady v rámci příkazu, resp. následného řízení po zrušení příkazu v důsledku podaní odporu a problematická (ne)možnost aplikace prolomení této zásady podle § 90 odst. 3 správního řádu v přestupkovém řízení.
Abstract v angličtině:
Summary This master´s thesis deals with the modern development of the prohibition of reformationis in peius principle in the area of administrative punitive law, in particular in the area of administrative offenses. Although Act No. 250/2016 Coll. has removed the undesirable and criticized “double-track” application of the prohibition of reformatio in peius in the area of administrative punitive law, other difficulties related to the principle in question have not completely disappeared; on the contrary, new legislation has made the situation more difficult in some respect. The main aim of the thesis is to critically analyse this principle in light of the new Act No. 250/2016 Coll. and to assess the impact of the new Act on the administrative practice. The thesis is systematically divided into seven chapters. The first chapter explains general theoretical questions related to the principle in question. The following section describes its constitutional and international basis. The third chapter thoroughly examines the modern development of this principle in the Czech Republic. The content and scope of the prohibition of reformatio in peius in proceedings under Act No. 200/1990 Coll. And in proceedings under Act No. 500/2004 Coll. are being analysed with regard to the conclusions provided by legal academia and case law. The fourth chapter addresses the current legislation under Act No. 250/2016 Coll. and emphasizes the changes which have been brought by this Act. The fifth chapter describes the application of the principle in question in the area of other administrative-punitive proceedings. The sixth chapter sheds some light on the principle in question in the area of criminal law. The following seventh chapter applies the comparative method to analyse the principle of prohibition of reformationis in peius in selected European states. The conclusion summarizes critical thoughts of the author related to current legislationof the principle, especially with regard to practical implications for administrative practice. Despite the general benefits of the unification of this principle in the area of administrative punitive law, the author points out few shortcomings. In this respect, the application of this principle in the proceedings following after cancellation of the penal (administrative) order and a problematic application of § 90 (3) of Act No. 500/2004 Coll. is being criticised.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Tereza Mrázková 1.51 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Tereza Mrázková 260 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Tereza Mrázková 255 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Helena Prášková, CSc. 64 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Petr Svoboda, Ph.D. 317 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. Lenka Pítrová, CSc. 152 kB