velikost textu

Fenologie mangrovů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Fenologie mangrovů
Název v angličtině:
Phenology of mangroves
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Jakub Hradečný
Vedoucí:
Mgr. Tomáš Koubek, Ph.D.
Oponent:
doc. RNDr. Petr Sklenář, Ph.D.
Id práce:
209116
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra botaniky (31-120)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Ekologická a evoluční biologie (EKOEVOBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
3. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Mangrovy, fenologie, latitudinální gradient, opad, propagule, teplota, srážky, salinita
Klíčová slova v angličtině:
Mangroves, phenology, latitudinal gradient, litterfall, propagule, temperature, precipitation, salinity
Abstrakt:
Abstrakt Mangrovy jsou globálně významným ekosystémem s velkým ekologickým významem pro mnoho živých organismů včetně člověka. Mnoho organismů je vázáno na produkci listů, kterými se živí. Tyto organismy jsou tedy přímo ovlivněny fenologií mangrovů, která však vykazuje v rámci globálního rozšíření významné rozdíly. Zdá se, že nejvýznamněji fenologii mangrovů ovlivňuje roční oscilace teploty, která svým nárůstem či poklesem určuje začátek a konec jednotlivých fenologických fází. Fenologie mangrovů však zřejmě může být ovlivněna také jinými faktory prostředí, zejména srážkami a s nimi spjatou salinitou. V oblastech nad 20° zeměpisné šířky se zpravidla fenologické fáze vyskytují v unimodálním režimu, a často mohou přesahovat do více let. Čím blíže k rovníku se rostliny nacházejí, tím spíše se u nich objeví alespoň mírný bimodální režim, s více lokálními maximy fenologické události v průběhu roku. V oblastech rovníku se režim rostlin mění na multimodální s minimálními rozdíly v průběhu roku. Tento ideální model však může být narušen lokálními klimatickými extrémy, které mohou pozměnit fenologii mangrovu na dané lokalitě.
Abstract v angličtině:
Abstract The mangroves are a globally important ecosystem with an important value for many organisms, humans included. Many of the organisms are addicted to leaf production, as a part of their diet. These foliovorous organisms are directly affected by mangrove phenology, which presents differences on the global scale. It seems possible that the phenology is influenced mainly by annual temperature oscillations and its changes mark the start and the end of phenological periods. The phenology of mangroves can be influenced by another climatic factor too, as for instance rainfall or salinity. In the latitudes of 20°, the phenological phases show unimodal mode with the long duration of phenology periods, usually longer than one year. Closer to the equator, the phenology of the plants becomes to change into a bimodal mode, with more than one peak of phenological event per year. In the area of the equator, the phenology of the plants changes into a multimodal mode, without differences during the whole year. This ideal model can be changed by local climatic extremes changing the mangrove phenology into a different mode.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Jakub Hradečný 2.04 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Jakub Hradečný 210 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Jakub Hradečný 204 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Tomáš Koubek, Ph.D. 150 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Petr Sklenář, Ph.D. 133 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Jiří Neustupa, Ph.D. 152 kB