velikost textu

Úloha buněčné senescence v karcinogenezi a stárnutí mozku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Úloha buněčné senescence v karcinogenezi a stárnutí mozku
Název v angličtině:
The role of cellular senescence in carcinogenesis and aging of the brain
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Michaela Paroubková
Vedoucí:
MUDr. Zdeněk Hodný, CSc.
Oponent:
RNDr. Daniela Horníková, Ph.D.
Konzultant:
doc. RNDr. Jiří Novotný, DSc.
Id práce:
209111
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyziologie (31-152)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Biologie (BBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
glioblastom, neurodegenerativní choroby, zánět,
Klíčová slova v angličtině:
glioblastoma, neurodegenerative diseases, inflammation
Abstrakt:
Abstrakt: Riziko chronických onemocnění se v průběhu života neustále zvyšuje. Díky pokročilé moderní medicíně a změnám životního stylu neustále stoupá průměrná délka života člověka, což zapříčiňuje i dramatický nárůst lidí trpících nemocemi spojených s pokročilým stářím, jako je ateroskleróza, Alzheimerova nebo Parkinsonova choroba. Řada nedávných studií prokázala, že v tkáních stárnoucích nemocných dochází k akumulaci tzv. senescentních buněk, které jsou metabolicky aktivní, nicméně nejsou již schopny další proliferace a na rozdíl od terminálně diferencovaných buněk sekretují množství specifických faktorů, kterými výrazně ovlivňují okolní mikroprostředí. Úloha senescence jakožto protinádorové bariéry je známa již poměrně dlouho, nicméně její význam ve fyziologických procesech a stárnutí je osvětlován z velké části až v současné době. Zatímco se senescencí v periferních tkáních zabývá poměrně mnoho studií, příspěvek senescence k poklesu fyziologických funkcí stárnoucího centrálního nervového systému patří doposud mezi málo prozkoumané oblasti. Nedávno získané výsledky naznačují, že stárnutí i s ním spojené neurodegenerativní nemoci jsou doprovázeny zvýšeným sekrečním fenotypem senescentních buněk ne-neuronálního původu v mozku, který způsobuje nízkou, ale chronickou hladinu zánětu a výrazně tak může ovlivňovat průběh těchto chorob. Senescentní buňky v mozku tak mohou představovat nové terapeutické cíle pro léčbu neuropatologií centrální nervové soustavy (CNS) spojených se stárnutím. Cílem bakalářské práce je zpracování dosavadních poznatků o senescenci, její úloze v CNS a jejím vlivu na nádorová a neurodegenerativní onemocnění CNS. Klíčová slova: buněčná senescence, neurodegenerativní onemocnění, stárnutí, senescentní sekretom, centrální nervový systém
Abstract v angličtině:
Abstract: The risk of developing many pathological conditions and ageing-releated diseases increases persistently throughout a lifetime. A dramatic increase in the number of people suffering from one of these diseases, such as atherosclerosis, Alzheimer´s disease or Parkinson´s disease, is caused by constant elevation of human life´s length due to advancements in modern medicine and changes in life style. Several recent studies have demonstrated that senescent cells accumulate in aged and ill tissues. Senescent cells are metabolically active, but unable of proliferation and unlike the terminally differented cells, they secrete many factors that contribute to the transformation of the tissue microenviroment. The role of senescence as anticancer barier is known for a long time, but its importance in physiological processes and aging is mainly a matter of a recent time. While there is also a lot of studies focusing on cellular senescence in peripheral tissues, their involvement in or contribution to cognitive decline with aging of the central nervous system (CNS) remains relatively unknown. Recent data of many laboratories suggest that senescence-associated secretory phenotype of the non-neuronal senescent cells in brain can cause chronic level of inflammation and thus accompany aging and ageing-related diseases and contribute to their progression. Thus, senescent cells in brain could be a new therapeutic target for aging-related neuropathologies of the CNS. The aim of this thesis is a compilation of a current knowledge about the role of senescence in the CNS with focus on cancer and neurodegenerative diseases of CNS. Key words: cellular senescence, neuredegenerative diseases, aging, senescent secretome, central nervous system
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Michaela Paroubková 2.13 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Michaela Paroubková 361 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Michaela Paroubková 355 kB
Stáhnout Posudek vedoucího MUDr. Zdeněk Hodný, CSc. 216 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Daniela Horníková, Ph.D. 161 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Jiří Novotný, DSc. 153 kB
Stáhnout Errata Bc. Michaela Paroubková 552 kB