velikost textu

Stanovení olova a zinku v krvi sýkor koňader

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Stanovení olova a zinku v krvi sýkor koňader
Název v angličtině:
Determination of lead and zinc in great tits blood
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Viktor Greguš
Vedoucí:
RNDr. Jakub Hraníček, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Eliška Nováková, Ph.D.
Konzultant:
Mgr. Stanislav Musil, Ph.D.
Id práce:
209074
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra analytické chemie (31-230)
Program studia:
Klinická a toxikologická analýza (B1413)
Obor studia:
Klinická a toxikologická analýza (BKATA)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
23. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem, těžké kovy, sýkora koňadra
Klíčová slova v angličtině:
inductively coupled plasma mass spectrometry, blood, heavy metals, great tits
Abstrakt:
Abstrakt CZ Monitorování koncentrace těžkých prvků v organismech ptáků, žijících v blízkosti člověkem osídlených oblastí, se již prokázalo jako vhodná metoda pro sledování kontaminace životního prostředí člověka, jehož zdraví může být přítomností těchto prvků ovlivněno. Tato bakalářská práce se zabývá stanovením vybraných těžkých kovů (olovo, zinek) ve vzorcích sušené krve sýkor koňader (Parus major) technikou hmotnostní spektrometrie v kombinaci s indukčně vázaným plazmatem. Vzorky sušené krve byly zváženy, převedeny do roztoku kyseliny dusičné a peroxidu vodíku a mikrovlnně rozloženy. Byla připravena kalibrační řada standardů pro stanovované prvky a byly stanoveny základní analytické charakteristiky měření. Interference vlivem matričního roztoku byla sledována měřením certifikovaného referenčního materiálu plné krve, podle které byla určena výtěžnost stanovení prvků, jako poměr směrnice závislosti koncentrace standardního přídavku prvku k referenčnímu materiálu a směrnice vodné kalibrace.
Abstract v angličtině:
Abstract EN Determination of heavy metals in urban living passerine birds organism has been considered as suitable method for monitoring pollution of human enviroment which these elements can cause. This study deals with determination of zinc and lead in dried great tits blood samples using inductively coupled plasma-mass spectrometry technique. Dried blood samples were weighed, solubilized in nitric acid and hydrogen peroxide and microwavelly digested. Calibration standards for determined elements were prepared and basic analytical characteristics of the measurement were determined. Matrix interference was examined by measuring the recovery of element determination presented as a ratio of the slope of standard addition to the certified reference material of whole blood sample and the slope of external calibration.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Viktor Greguš 3.46 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Viktor Greguš 426 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Viktor Greguš 275 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Jakub Hraníček, Ph.D. 55 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Eliška Nováková, Ph.D. 268 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Zuzana Bosáková, CSc. 153 kB