velikost textu

Stanovení manganu v potravinových doplňcích pomocí atomové absorpční spektrometrie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Stanovení manganu v potravinových doplňcích pomocí atomové absorpční spektrometrie
Název v angličtině:
Determination of manganese in food supplements by atomic absorption spectrometry
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Zuzana Melicharová
Vedoucí:
RNDr. Jakub Hraníček, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Jan Šíma, Ph.D.
Id práce:
209072
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra analytické chemie (31-230)
Program studia:
Klinická a toxikologická analýza (B1413)
Obor studia:
Klinická a toxikologická analýza (BKATA)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
2. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Analytická chemie, potravinové doplňky, mangan, atomová absorpční spektrometrie, optimalizace metody, interferenční studie, rozklad vzorku
Klíčová slova v angličtině:
Analytical chemistry, food supplements, manganese, atomic absorption spectrometry, method optimization, interference studies, sample decomposition
Abstrakt:
Abstrakt CZ Hlavní náplní této bakalářské práce bylo stanovení manganu ve formě manganatých iontů ve volně dostupných potravinových doplňcích pomocí atomové absorpční spektrometrie. Pro splnění cíle bylo nutné nalézt optimální podmínky metody stanovení manganu touto technikou, provést interferenční studie, nalézt vhodný způsob převedení vzorků do roztoku a samotné stanovení. V rámci optimalizační studie byly zkoumány následující parametry: výška paprsku nad hranou hořáku, horizontální poloha hořáku, rychlost průtoku acetylenu, úhel natočení hořáku a šířka spektrálního intervalu. Jako interferenty byly zkoumány ionty mědi, železa, sodíku a vápníku, jelikož byly ve vybraných potravinových doplňcích zastoupeny v nejvyšší koncentraci. Převedení pevných vzorků do roztoku bylo provedeno ve vodě a v kyselině dusičné za laboratorní a za zvýšené teploty. Pro analýzu byly vybrány tyto potravinové doplňky: Calibrum 50 Plus, Caltrate Plus, Centrum od A až po železo, DAS Gesunde Plus A-Z Multispektrum, GS Extra Strong Multivitamin, Spektrum 50+ a Supradyn Energy Complex. Stanovení manganu bylo provedeno na spektrometru GBC 933 AA. Pro stanovení meze detekce a meze stanovitelnosti přístroje byly měřeny standardní roztoky, stanovená mez detekce byla 0,001 mg/l a mez stanovitelnosti 0,004 mg/l pro polohu hořáku 0°. Experimentálně naměřené hodnoty byly statisticky zpracovány a stanovený obsah manganu v potravinových doplňcích byl porovnán s obsahem deklarovaným výrobcem. Pro většinu potravinových doplňků se ukázalo rozpouštění v kyselině dusičné za laboratorní i zvýšené teploty jako vhodnější než rozpouštění v deionizované vodě. Experimentálně stanovené hodnoty obsahu manganu se přibližně shodují s hodnotami deklarovanými výrobcem, a tudíž je atomová absorpční spektrometrie vhodná metoda ke stanovení manganu v potravinových doplňcích.
Abstract v angličtině:
Abstract EN The main content of this thesis was the determination of manganese in the form of manganese ions in food supplements by the atomic absorption spectrometry. It was necessary to find the optimum conditions for this method, to conduct interference studies, to find a suitable way of transferring samples into solution and to determin manganese to achieve this goal. Following parameters were examined in optimalization study: beam height above burner edge, burner horizontal position, acetylene flow rate, torch angle, and spectral interval width. Copper, iron, sodium and calcium ions were investigated as interferents as they were present at the highest concentration in selected food supplements. The conversion of solid samples into solution was carried out in water and nitric acid at a room temperature as well as elevated temperature. These food supplements were selected for analysis: Calibrum 50 Plus, Caltrate Plus, Center A to Iron, DAS Gesunde Plus A-Z Multispectrum, GS Extra Strong Multivitamin, Spectrum 50+ and Supradyn Energy Complex. The manganese assay was performed on a GBC 933 AA spectrophotometer. Standard solutions were measured to determine the detection limit and the limit of determination of the instrument. The detection limit was 0.001 mg/l and the limit of determination was 0.004 mg/l for the 0° position of the burner. The experimentally measured values were statistically processed and the determined content of manganese in food supplements was compared with the content declared by the manufacturer. For most food supplements nitric acid have been proven to be more suitable than dissolution in deionized water. The experimentally determined manganese content values are roughly the same as those declared by the manufacturer and therefore atomic absorption spectrometry is a suitable method for the determination of manganese in food supplements.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Zuzana Melicharová 1.22 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Zuzana Melicharová 86 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Zuzana Melicharová 84 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Jakub Hraníček, Ph.D. 38 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Jan Šíma, Ph.D. 73 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Zuzana Bosáková, CSc. 154 kB