velikost textu

Digitální knihovny českých krajských knihoven

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Digitální knihovny českých krajských knihoven
Název v angličtině:
Digital libraries of Czech county libraries
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Kateřina Neradová
Vedoucí:
PhDr. Radka Římanová
Oponent:
PhDr. Barbora Drobíková, Ph.D.
Id práce:
209057
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Program studia:
Informační studia a knihovnictví (N7201)
Obor studia:
Informační studia a knihovnictví (INSK)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
10. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
digitální knihovna|krajská knihovna|workflow|digitalizace|personální rozložení|standardy
Klíčová slova v angličtině:
digital library|regional library|workflow|digitization|personnel layout|standards
Abstrakt:
Abstrakt Předkládaná diplomová práce je věnována digitálním knihovnám českých krajských knihoven. Na základě dostupných pramenů literatury a provedeného dotazníkového šetření jsou představeny jednotlivé digitální knihovny, které jsou budovány a spravovány krajskými knihovnami. V prvních kapitolách práce je uveden terminologický přehled, proces samotné digitalizace a digitalizační workflow. Poté následuje popis rozložení personálního zastoupení jednotlivých pracovních pozic v digitálních knihovnách a také standardy digitálních knihoven. Významná část práce je věnována výsledkům dotazníkového šetření mezi jednotlivými krajskými knihovnami a prezentaci výstupů tohoto šetření. V závěru práce jsou naznačeny problémové okruhy krajských digitálních knihoven. Klíčová slova digitální knihovna, krajská knihovna, workflow, digitalizace, personální zajištění, standardy
Abstract v angličtině:
Abstract This diploma thesis is devoted to digital libraries of Czech regional libraries. Based on the available sources of literature and the questionnaire survey, the individual digital libraries that are built and administered by regional libraries are presented. In the first chapters of the thesis there is a terminological overview, the process of digitization itself and the digitization workflow. This is followed by a description of the distribution of personal representation of individual positions in digital libraries as well as the standards of digital libraries. An important part of the thesis is devoted to the results of the questionnaire survey among individual regional libraries and the presentation of the results of this survey. At the end of the thesis, the problem areas of regional digital libraries are outlined. Keywords digital library, regional library, workflow, digitization, staffing, standards
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kateřina Neradová 1.71 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kateřina Neradová 71 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kateřina Neradová 72 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Radka Římanová 691 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Barbora Drobíková, Ph.D. 301 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Jiří Ivánek, CSc. 154 kB