velikost textu

Koncové šva v nizozemštině

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Koncové šva v nizozemštině
Název v angličtině:
Final schwa in Dutch
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Tomáš Kratochvíl
Vedoucí:
PhDr. Pavel Machač, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Viktor Elšík, Ph.D.
Id práce:
209052
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav obecné lingvistiky (21-ULING)
Program studia:
Filologie (B7310)
Obor studia:
Nizozemský jazyk a literatura (NL OBL)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
nizozemština|fonologie|fonetika|homofonie|šva
Klíčová slova v angličtině:
Dutch|phonology|phonetics|homophony|schwa
Abstrakt:
Abstrakt V této práci jsem se zaobíral analýzou koncových šva v nizozemštině v koncových segmentech ‑e a -en, které jsou dnes ve většině nizozemských dialektu vlivem elize koncové nazály homofonní. První část výzkumu byla koncipována jako studie výslovnosti rodilých mluvčích nizozemštiny. Předmětem této části výzkumu byl rozbor nahrávek textu sestaveného speciálně za účelem analýzy koncových šva s ohledem na homofonii koncových segmentů -e a -en. Zde se uplatnily páry vět, které obsahovaly potenciálně homofonní substantiva (případně i slovesa) lišící se svým číslem. Druhá část výzkumu byla zaměřena na percepční test s užitím krátkých nahrávek sémanticky nejednoznačných vět za účelem zjištění, jak rodilí mluvčí nizozemštiny rozlišují gramatické číslo v případech, kdy je singulárová a plurálová forma slov ve větě homofonní. Ačkoliv jsem v první části výzkumu neodhalil žádný přesvědčivý doklad o vlivu elize nazály na předcházející šva, z výsledků percepčního testu vyplývá, že při vnímání potenciálně homofonních tvarů lišících se číslem se uplatňuje především sémantika slov a kontext, do kterého jsou zasazeny. Klíčová slova: nizozemština - fonologie - fonetika - homofonie - šva
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis deals with final schwa in Dutch in final segments -e and -en, which are in most of contemporary Dutch dialects homophonous because of the elision of the final nasal. The first part of the research was designed as a study of the pronunciation of native Dutch speakers. The subject of this part of research was an analysis of recordings of the text designed specifically for the purposes of the analysing of the final schwa focusing on the homophony of final ‑e and ‑en. This part used a pair of sentences which containing potentially homophonous substantives which differed in their grammatical number. The second part of this research consisted of the perception test using short recordings of semantically ambiguous sentences in order to find out how native speakers of Dutch differentiate grammatical number in cases where singular and plural forms of words in sentences are homophonous. Although I didn’t find any convincing evidence of the influence of elision of nasal on the preceding schwa, the results of the perception test show that the perception of homophonous words differing in their grammatical number is based mainly on the semantics of the word in question and its context. Keywords: Dutch - phonology - phonetics - homophony - schwa
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Tomáš Kratochvíl 1017 kB
Stáhnout Příloha k práci Tomáš Kratochvíl 760 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Tomáš Kratochvíl 143 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Tomáš Kratochvíl 141 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Pavel Machač, Ph.D. 208 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Viktor Elšík, Ph.D. 273 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Viktor Elšík, Ph.D. 152 kB