velikost textu

English coordinative conjunction but

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
English coordinative conjunction but
Název v češtině:
Anglická koordinační spojka but
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Oksana Kozachukhnenko
Vedoucí:
PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Kateřina Vašků
Id práce:
209050
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Program studia:
Anglistika - amerikanistika (B7311)
Obor studia:
Anglistika - amerikanistika (AAA)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
koordinace|spojka|but|adverzativní význam
Klíčová slova v angličtině:
coordination|conjunction|but|adversative sense
Abstrakt:
Abstrakt Cílem této bakalářské práce je anglická koordinační spojka but. Teoretická část se věnuje různým podkladovým studiím o syntaktických a sémantických rysech but. Práce dále zkoumá formu a obsah větných složek, které but koordinuje, včetně analýzy koordinace na různých úrovních: úroveň věty, frází i jednotlivých slov. Analytická část výzkumu představuje korpusovou analýzu případů obsahujících but se zaměřením na sémantické funkce but v oblasti mluveného registru současné britské angličtiny. Praktická část této analýzy je založena na 100 případech obsahujících but vyňatých ze SpokenBNC 2014, kromě situací, kdy je but v začáteční pozici věty. Vzorky byly uspořádány podle frekvence distribuce typu funkce, kterou but sděluje. Cílem této práce bylo také zjistit, zda byly koordinované složky vytvořeny v souladu s obecným předpokladem, že je vyžadována korelace formy a funkce mezi koordinovanými složkami. Výsledky potvrzují hypotézu, že distribuce funkcí anglické koordinační spojky but se v mluveném registru liší od psaného. Navrhovaná klasifikace funkcí but vyvinutých pro mluvený registr může být dále rozšířena pro obecnou studii na téma vlastností koordinačních spojek. Klíčová slova: koordinace, anglické koordinační spojky, syntaktická forma, koordinace vět, sémantická funkce, mluvený registr
Abstract v angličtině:
Abstract The objective of the present bachelor thesis is English coordinating conjunction but. The theoretical part elaborates on various background studies on syntactical and semantical features of but. Furthermore, it explores the form and content of constituents coordinated by but, including the analysis of coordination on various levels: level of clauses, phrases as well as individual words. The analytical part of the present research represents a corpus-based analysis of instances containing but with focus on semantic functions of but in the domain of spoken register of contemporary British English. The practical part of this analysis is based on 100 instances containing but excerpted from the SpokenBNC 2014 apart from but in the sentence initial position. The samples were arranged according to frequency of distribution of type of function but conveys. The purpose of this thesis was also to find out whether the coordinated constituents were formed in accordance with the general assumption that the correlation in form and function between the coordinated elements is required. The findings confirm the hypothesis that the distribution of functions of English coordinating conjunction but in spoken register differs from written one. The proposed classification of functions of but developed for spoken register can be advanced further for the general study on the topic of properties of coordinating conjunctions. Keywords: coordination, English coordinating conjunctions, syntactic form, coordination of clauses, semantic function, spoken register
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Oksana Kozachukhnenko 699 kB
Stáhnout Příloha k práci Oksana Kozachukhnenko 308 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Oksana Kozachukhnenko 127 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Oksana Kozachukhnenko 29 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D. 353 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Kateřina Vašků 291 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB