velikost textu

Proměny obsahu a forem práce v důsledku čtvrté průmyslové revoluce

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Proměny obsahu a forem práce v důsledku čtvrté průmyslové revoluce
Název v angličtině:
The Changes of the Content and the Forms of Work as a Result of the Fourth Industrial Revolution
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Jana Kavalcová
Vedoucí:
Mgr. Martin Sycha
Oponent:
PhDr. Martin Kopecký, Ph.D.
Id práce:
209048
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra andragogiky a personálního řízení (21-KANPR)
Program studia:
Pedagogika (N7501)
Obor studia:
Andragogika a personální řízení (ANDR)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
30. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
čtvrtá průmyslová revoluce|automatizace|digitalizace|budoucnost práce|trh práce|flexibilita v práci|trendy v pracovních vztazích
Klíčová slova v angličtině:
the Fourth Industrial Revolution|automation|digitization|future of work|labour market|flexibility at work|new trends in employment
Abstrakt:
ABSTRAKT Probíhající čtvrtá průmyslová revoluce zásadním způsobem mění svět práce. Nedávné technologické inovace mají významný dopad na globální ekonomiku, všechny oblasti národního hospodářství i náš každodenní život. Diplomová práce se zabývá těmito dopady na trh práce v souvislosti s postupujícím trendem automatizace a digitalizace práce. Diskuze o budoucím možném vývoji revoluce je v odborné sféře výrazně polarizovaná. Verze, které představují negativní náhled na problematiku, předpokládají masivní zánik pracovních míst, nedostatek talentů a růst socio- ekonomických a dalších nerovností. Na druhé straně existují koncepce, které akcentují pozitivní dopad na pracovní trh. Cílem diplomové práce je prostřednictvím komparace těchto dvou názorových proudů a systematického uspořádání jimi prezentovaných argumentů klasifikovat trendy v pracovních vztazích. Závěrečná část práce se věnuje kontextu průběhu čtvrté průmyslové revoluce v České republice. KLÍČOVÁ SLOVA čtvrtá průmyslová revoluce, automatizace, digitalizace, budoucnost práce, trh práce, flexibilita v práci, trendy v pracovních vztazích
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The ongoing Fourth Industrial Revolution fundamentally changes the world of work. Recent technological innovations have a significant impact on global economy, all areas of the national economy and on our everyday life. This diploma thesis deals with these impacts on the labour market in connection with the advancing trend of automation and digitization of work. Discussion on the future development of the revolution is in the sphere of expertise highly polarized. Versions that represent a negative view of the issue include image of massive job replacement, lack of talent and the rise of socio-economic and other inequalities. On the other hand, there are concepts that emphasize the positive impact on the labour market. The aim of this diploma thesis is to classify the trends in the working relations through the comparison of these two opinion streams and the systematic arrangement of the arguments presented by them. The final part addresses the context of the Fourth Industrial Revolution in the Czech Republic. KEY WORDS the Fourth Industrial Revolution, automation, digitization, future of work, labour market, flexibility at work, new trends in employment
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jana Kavalcová 1.53 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Jana Kavalcová 337 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jana Kavalcová 105 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jana Kavalcová 84 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Martin Sycha 576 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Martin Kopecký, Ph.D. 270 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Mgr. Renata Kocianová, Ph.D. 152 kB