velikost textu

Videomapping

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Videomapping
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Tereza Hrdličková
Vedoucí:
Mgr. Zuzana Štefková, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Dita Malečková
Id práce:
209044
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (B8109)
Obor studia:
Dějiny umění (DU)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
31. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
videomapping|projekce|visual augmented reality|veřejný prostor|scénografie|mixed reality|muzeologie|nová média|videoart|popularizace vědy|festival světel|digitální práva|postinternet|pohyblivý obraz|animace|motion graphics|Son et lumière|interaktivita|spektákl
Klíčová slova v angličtině:
videomapping|projection|visual augmented reality|public space|scenography|mixed reality|museology|new media|videoart|popularization of science|festival of light|digital rights|postinternet|moving image|animation|motion graphics|Son et lumière|interactivity|spectacle
Abstrakt:
Abstrakt V této bakalářské práci podrobuji vzrůstající fenomén nejčastěji zvaný videomapping pohledu historika umění, což je v současném diskurzu nové; teoretická reflexe přichází spíše od samotných tvůrců nebo různými díly z jiných odvětví. Práce se zabývá téměř výhradně promítaným obrazem a v menších tematických okruzích představuje různé typy přístupů. Cílem bude podat kritickou analýzu možností této relativně nové formy, a přispět k vyjasňování hranic mezi uměleckou intervencí a komerčním produktem. Klíčová slova: promítaný obraz pohyblivý obraz video projekce mapping veřejný prostor scénografie muzeologie současné umění nová media spektákl festival světel videoart instalace videoteatro současné umění aktivismus efekty objektově orientovaná filosofie ontologie postinternet
Abstract v angličtině:
Abstract In this bachelor thesis my objective is to evaluate the evolving phenomenon most frequently called Video mapping to an art historian’s point of view. In the contemporary discourse this might be a new approach; the scarce theoretical reflexions are coming mostly from the creators themselves or from other branches. The work evolves strictly around the projected image and presents various types of approaches. The aim of this thesis is to present a critical analysis of the possibilities of this relatively new form, and it wants to help to further clarify the distinction between artistic intervention and commercional product. Key Words: projected image moving image video projection mapping public space scenography museology contemporary art multimedia new media spectacle festival of lights videoart installation videoteatro activism effects object oriented philosophy ontology postinternet
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Tereza Hrdličková 3.01 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Tereza Hrdličková 173 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Tereza Hrdličková 172 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Zuzana Štefková, Ph.D. 342 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Dita Malečková 54 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Marie Rakušanová, Ph.D. 152 kB