velikost textu

Evoluce koncového mozku u blanatých obratlovců

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Evoluce koncového mozku u blanatých obratlovců
Název v angličtině:
Evolution of the telencephalon in amniotes
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Patrik Stehlík
Vedoucí:
Mgr. Pavel Němec, Ph.D.
Oponent:
prof. MUDr. Rastislav Druga, DrSc.
Id práce:
209035
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra zoologie (31-170)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Biologie (BBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Kůra mozková, pallium, subpallium, homologie, srovnávací analýza, Amniota.
Klíčová slova v angličtině:
Cerebral cortex, pallium, subpallium, homology, comparative analysis, Amniota.
Abstrakt:
Abstrakt Strukturní organizace koncového mozku je výrazně odlišná u savců, ptáků a ostatních plazů. Jedinečné šestivrstevné uspořádání kůry mozkové u savců dodnes nemá jasný homolog u ostatních skupin obratlovců. V průběhu posledního století vyvolalo toto téma bouřlivé diskuze na poli srovnávací neurobiologie. Dostupná data ukazují jasné homologie mezi podjednotkami subpallia koncového mozku mezi všemi skupinami amniot. Ohledně homologií v rámci palliální podjednotky vzniklo velké množství hypotéz, které rekonstruují evoluci koncového mozku u blanatých obratlovců zcela odlišně. Zatímco dřívější hypotézy navrhují homologie na úrovni neurálních obvodů a embryonálních polí, ta současná nabízí homologie na úrovni jednotlivých buněčných typů, kterými disponoval společný předek plazů, ptáků a savců, a které se různými vývojovými mechanismy přeskupily do takto diametrálně odlišných struktur. Nejnovější transkriptomická data jsou však v přímém rozporu s tímto tvrzením, a naopak hovoří ve prospěch hypotézy, která předpokládá, že mnohem zajímavější evoluční scénář, že vyšší kognitivní funkce se u obou hlavních větví amniot vyvinuly zcela nezávisle expanzí různých embryonálních polí. Cílem této literární rešerše je podat ucelené informace o navrhovaných homologiích a hypotézách napříč systémem amniot, kriticky je zhodnotit a navrhnout, jakým směrem by se měl výzkum ubírat. Klíčová slova: kůra mozková, pallium, subpallium, homologie, srovnávací analýza, Amniota.
Abstract v angličtině:
Abstract Structural organization of the telencephalon differs starkly among mammals, birds and non-avian reptiles. No clear homologue of the mammalian six-layered cerebral cortex has been identified in other vertebrate groups. In the last century, this topic has sparked heated disscussions in the field of comparative neurobiology. Available data point to clear homologies between telencephalic subpallial regions among all amniotes. Many hypotheses have been proposed about homologies within the pallium that offer contrasting reconstructions of the evolution of the aminote telencephalon. While earlier hypotheses suggest homologies at the level of neural circuits and embryological territories, the most recent hypothesis suggests homology at the level of individual cell types possessed by a last common ancestor of reptiles, birds and mammals. The resulting diametrically different structures have been organized by different developmental mechanisms. However, recent transcriptomic data are in direct conflict with these claims, and support the hypothesis which assumes that higher cognitive functions in both major lineages of amniotes evolved independently by expansion of different embryonic fields. The aim of this bachelor’s thesis is to provide comprehensive information about the proposed homologies and hypotheses across amniotes, to critically review them and to suggest directions for future research. Keywords: cerebral cortex, pallium, subpallium, homology, comparative analysis, Amniota.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Patrik Stehlík 2.16 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Patrik Stehlík 117 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Patrik Stehlík 115 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Pavel Němec, Ph.D. 151 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MUDr. Rastislav Druga, DrSc. 151 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Pavel Hulva, Ph.D. 152 kB