velikost textu

Hláskosloví češtiny v Husinci na Střelínsku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Hláskosloví češtiny v Husinci na Střelínsku
Název v angličtině:
Phonetics and Phonology of Czech in Gęsiniec in the Strzelin District
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Gabriela Musilová
Vedoucí:
PhDr. Robert Dittmann, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Alena Andrlová Fidlerová, Ph.D.
Konzultant:
PhDr. Jarmila Bachmannová, CSc.
Id práce:
209034
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Program studia:
Filologie (B7310)
Obor studia:
Český jazyk a literatura (CL)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
3. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Husinec|hláskosloví|dialektologie|severovýchodočeská nářeční podskupina|čeština v zahraničí|Střelínsko
Klíčová slova v angličtině:
Husinec|phonetics and phonology|dialectology|North-East Bohemian dialect subgroup|Czech in communities abroad|Strzelin district
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce se zabývá popisem současného stavu hláskosloví češtiny v Husinci na Střelínsku. Její hlavní částí je analýza hláskoslovných změn v nahrávkách, které byly získány při terénním výzkumu v obci Gościęcice Dolne na Střelínsku v Polsku. Práce dále obsahuje shrnutí husinecké historie, současný stav Husince a popis dosavadního jazykového bádání v rámci české dialektologie. Praktická část obsahuje představení metodologie výzkumu, popis práce s materiálem a metadata o informátorce. Po analýze následuje srovnání vlastních výsledků s odbornou literaturou. Přílohy tvoří ukázky transkribovaných nahrávek, vzor nevyplněného informovaného souhlasu ke zpracování dat, vzor struktury polořízeného rozhovoru a doplňkového formuláře a obrazová příloha, ke které se odkazuje v práci.
Abstract v angličtině:
Abstract The bachelor thesis deals with a description of phonetics and phonology of the current condition of Czech in Gęsiniec in the Strzelin District, Poland. Its focal point is an analysis of phonetic and phonological phenomena based on records gathered during a field research in the town of Gościęcice Dolne, Strzelin District. Other parts of the thesis are a summary of the history of Gęsiniec, its current state and a description of the linguistic research in the area up to now within the field of Czech dialectology. The latter part of the thesis describes the research methodology, it further includes an analysis of the material and metadata about the informant. A comparison of the conslusions reached with the secondary literature follows. Appendices consist of samples of transcribed records, a blank consent form, a detailed structure of the field interview and an accompanying form and furthermore a picture appendix referred to in the thesis.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Gabriela Musilová 1.35 MB
Stáhnout Příloha k práci Gabriela Musilová 4.26 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Gabriela Musilová 43 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Gabriela Musilová 44 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Robert Dittmann, Ph.D. 258 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Alena Andrlová Fidlerová, Ph.D. 384 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Jiří Rejzek, Ph.D. 152 kB