velikost textu

Jan Palacký (1830-1908): Vědec ve stínu slavného otce

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Jan Palacký (1830-1908): Vědec ve stínu slavného otce
Název v angličtině:
Jan Palacký (1830-1908): The scientist in the shadow of a famous father
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Miroslava Egrová
Vedoucí:
doc. PhDr. Magdaléna Pokorná, CSc.
Oponent:
prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc.
Id práce:
209028
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českých dějin (21-UCD)
Program studia:
Historické vědy (N7105)
Obor studia:
Historie - české dějiny v evropském kontextu (HCD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
29. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
19. století|česko-německé vztahy|Jan Palacký|vztahy osobní|geograf|mecenášství
Klíčová slova v angličtině:
19th century|czech-german relations|Jan Palacký|personal relationships|geographer|philanthropic activit
Abstrakt:
Abstrakt Jan Palacký (1830–1908) byl prvním docentem geografie na pražské univerzitě a po jejím rozdělení také prvním profesorem geografie na české Karlo-Ferdinandově universitě. Jeho vědecká činnost trvala více než padesát let. Byl známý i v zahraničí a vzorným způsobem tak reprezentoval České království. Jeho rodina byla jednou z nejvýznamnějších rodin české historie. Jan Palacký nebyl tolik úspěšným politikem – jako jeho otec František Palacký či švagr František Ladislav Rieger. Také nedokázal udržet rodinný majetek, o který přišel následkem neúspěšných chabrusových voleb roku 1872. Cílem předkládané práce je zmapovat život Jana Palackého v jeho životních rolích. Díky použití dosud nevyužívaných pramenů poukázat na Palackého osobní národnostní identitu. Těžištěm práce je analýza archivních pramenů vztahujících se k Janu Palackému. Práce je zaměřena na Palackého rodinný život, jeho vědecké působení a působení na univerzitě, osvětovou a dobročinnou činnost. Upozorňuje též na obsáhlou vědeckou korespondenci uloženou v Literárním archivu Památníku národního písemnictví. Klíčová slova 19. století, Království české, Jan Palacký, František Palacký, česko-německé vztahy, německo- české vztahy, vztahy osobní, geografie, dějiny Univerzity Karlovy, mecenášství, osvěta, korespondence
Abstract v angličtině:
Abstract Jan Palacký (1830–1908) was the first associate professor of geography at the Prague University and, after university division, the first professor of geography at the Czech Charles- Ferdinand University. He worked as a scientist for more than fifty years. He was well known abroad and represented the Czech Kingdom in a perfect way. His family was one of the most important families of Czech history. Jan Palacký was not as successful a politician – as his father František Palacký or his brother-in-law František Ladislav Rieger. He could not keep the family property which he lost as a result of the failed Chabrus elections in 1872. The aim of this thesis is to map the life of Jan Palacký in his life roles through this new perspective and using unused sources to point out Palacký's personal national identity. The focus of the thesis is the analysis of sources relating to Jan Palacký. The thesis is focused on Palacký family life, his scientific work and activities at the university, educational and charitable activities. The thesis also draws attention to the extensive scientific correspondence stored in the Literary archive of the Museum of Czech literature. Keywords 19th century, Kingdom of Bohemia, Jan Palacký, František Palacký, czech-german relations, personal relationships, geography, history of Charles University, philanthropic activity, education of the public, correspondence
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Miroslava Egrová 5.76 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Miroslava Egrová 361 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Miroslava Egrová 358 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Magdaléna Pokorná, CSc. 239 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc. 93 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc. 152 kB