velikost textu

Charakterizace rekombinantní myší glutamátkarboxypeptidasy III

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Charakterizace rekombinantní myší glutamátkarboxypeptidasy III
Název v angličtině:
Characterisation of recombinant mouse glutamate carboxypeptidase III
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Karolína Janoušková
Vedoucí:
doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc.
Oponent:
doc. RNDr. Tomáš Obšil, Ph.D.
Id práce:
209011
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyzikální a makromol. chemie (31-260)
Program studia:
Chemie (B1407)
Obor studia:
Chemie (BCHEM)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
11. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
glutamátkarboxypeptidasa II, glutamátkarboxypeptidasa III, rekombinantní protein, substrátová specifita, NAAG, BCG, enzymová kinetika
Klíčová slova v angličtině:
glutamate carboxypeptidase II, glutamate carboxypeptidase III, recombinant protein, substrate specificity, NAAG, BCG, enzyme kinetics
Abstrakt:
Abstrakt Glutamátkarboxypeptidasa II (GCPII, PSMA, NAALADasa) je transmembránová metalopeptidasa a díky štěpení specifických substrátů β-citryl-L-glutamátu (BCG), N-acetyl-L-aspartyl-L-glutamátu (NAAG) a polyglutamylovaných folátů (Pte-Glun) je studována jako potenciální terapeutický cíl. Enzymy, které by mohly kompenzovat enzymovou aktivitu a funkce GCPII, jsou proto rovněž relevantními cíli enzymologického výzkumu. Jedním z homologů GCPII s podobnou enzymovou aktivitou je glutamátkarboxypeptidasa III (GCPIII, NAALADasa II). U rekombinantní myší GCPIII ještě nebyly stanoveny kinetické parametry KM a kcat popisující její aktivitu. Myší GCPIII je důležité kineticky charakterizovat a porovnat s lidským ortologem, aby bylo zjištěno, jestli je enzymová aktivita tohoto enzymu v myším modelu srovnatelná se situací u člověka. Rekombinantní myší GCPIII byla kineticky charakterizována. Kinetické parametry rekombinantní myší GCPIII pro substráty NAAG a BCG byly změřeny metodou štěpení radioaktivně značeného substrátu. Kinetika reakce pro substrát Pte-Glu2 byla analyzována pomocí HPLC. Z hlediska štěpení NAAGu je lidská GCPIII účinnější než myší ortolog, v případě substrátu BCG jsou enzymy srovnatelné. Tyto výsledky nás posunou blíže k pochopení role GCPIII v nejpoužívanějším zvířecím modelu. Klíčová slova: glutamátkarboxypeptidasa II, glutamátkarboxypeptidasa III, rekombinantní protein, substrátová specifita, NAAG, BCG, enzymová kinetika
Abstract v angličtině:
Abstract Glutamate carboxypeptidase II (GCPII, PSMA, NAALADase) is transmembrane metalopeptidase and due to cleavage of substrates β-citryl-L-glutamate (BCG), N-acetyl-L-aspartyl-L-glutamate (NAAG) and polyglutamylated folates (Pte-Glun) is being studied as potential therapeutic target. Enzymes, which could compensate for enzyme activity and functions of GCPII, are thus relevant targets of enzymology as well. One of GCPII´s homologs with similar enzyme activity is mouse glutamate carboxypeptidase III (GCPIII, NAALADase II). Enzymatic cleavage has not been determined using recombinant mouse GCPIII yet. It is important to kinetically characterize mouse GCPIII so that we can compare enzyme activity with human ortolog. Then we can find out whether mouse model is comparable with human. Recombinant mouse GCPIII was kinetically characterized. Kinetic parameters (KM, kcat) for recombinant mouse GCPIII were measured for substrates NAAG and BCG using radioactive assay. Experiments with the substrate Pte-Glu2 were analyzed using HPLC method. Although human GCPIII is more effective than mouse ortolog at clearage of NAAG, both enzymes are comparable during hydrolysis of BCG. Those results can contribute to better understanding of the role of GCPIII in the most commonly used animal model.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Karolína Janoušková 2.73 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Karolína Janoušková 254 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Karolína Janoušková 155 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc. 283 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Tomáš Obšil, Ph.D. 559 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Jiří Vohlídal, CSc. 152 kB