velikost textu

Data jako předmět právní regulace (teoreticko-právní aspekty)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Data jako předmět právní regulace (teoreticko-právní aspekty)
Název v angličtině:
Legal Regulation of Data (Theoretical Perspective)
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Miroslava Balážová
Vedoucí:
doc. JUDr. Zdeněk Kühn, LL.M., Ph.D.
Oponent:
doc. JUDr. Karel Beran, Ph.D.
Id práce:
209009
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra teorie práva a právních učení (22-KTPPU)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
18. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
data, informace, regulace
Klíčová slova v angličtině:
data, information, regulation
Abstrakt:
Data jako předmět právní regulace (teoreticko-právní aspekty) Abstrakt Diplomová práce se zabývá informacemi a daty, jejich podstatou a povahou, a to s ohledem na to, zda a jak je informace a data možno právně regulovat. Tato práce má tři cíle. Prvním cílem je popsat a následně analyzovat právní úpravu, judikaturu a odbornou právní literaturu týkající se informací a dat. Druhým cílem je vytvořit teorii informace vhodnou pro právo a navrhnout legislativní a metodologický přístup k datům a informacím, tedy odpovědět na otázku, zda informace a data vůbec mohou být předmětem právní regulace. Třetím cílem je zhodnotit tzv. technologicky neutrální přístup zákonodárce k legislativě, která primárně reguluje technologie (zejména data). Diplomová práce přináší následující závěry s ohledem na stanovené cíle. Za prvé, současná legislativa ani judikatura se pojmovému a metodologickému zakotvení informací a dat vůbec nevěnují a pracují s těmito pojmy jako se synonymy. Odborná literatura se zejména v poslední době tomuto tématu sice věnuje, nepřináší však uniformní teorii ani metodologický přístup. Za druhé, práce přináší návrh teoretického modelu informace a dat, kdy navrhuje pojem informace zkoumat ve dvou úrovních z nichž má každá význam pro jiný aspekt regulace. Za třetí, je v této práci podrobena analýze technologická neutralita jako přístup k tvorbě legislativy. Krátký rozbor čtyř příkladů ukazuje, že v praxi lze technologicky neutrální legislativu v mnoha případech označit za „špatné“ právo. Referenčním hlediskem pro to, co je „špatné“ právo, je osm Fullerových cest ke zkáze. Závěrem je zdůrazněna potřeba multidisciplinárního přístupu k právní regulaci týkající se dat a technologií obecně. Na tvorbě legislativy by se měli podílet nejenom právníci, ale i ekonomové, sociologové, programátoři a inženýři, a to právě kvůli přesahu regulace dat do socio-ekonomické a etické sféry. Klíčová slova: data, informace, regulace
Abstract v angličtině:
Legal Regulation of Data (Theoretical Perspective) Abstract The master thesis deals with information and data, their substance and nature, with regards to whether and how it is possible to regulate these. This thesis has three objectives. First objective is to describe and analyse the legal acts, case law and academic literature dealing with information and data. The second objective is to create a theory of information suitable for the law and suggest a legislative and methodological approach to the data and information, thus answering the question whether the information and data may be subject of the legal regulation in general. The third objective is to assess so called technologically neutral approach of the legislator to the legislation which primarily regulates the technology (especially the data). The master thesis brings the following conclusions with regards to set objectives. Firstly, neither the current legislation, nor the case law deals with the concept and methodology of information or data and uses these terms as synonyms. The academic literature lately concerns itself with this topic; however, it does not bring unified theory or methodological approach. Secondly, the thesis brings a proposal of theoretical model of information and data as it suggests examining the term “information” in two different levels of which each level has a different meaning for a different aspect of the regulation. Thirdly, the technologically neutral approach as a mean of legislation is being scrutinized. It is demonstrated that technology neutral approach is often a reason for passing a “bad law” in practice based on short analysis of four examples. The frame of reference for what is a “bad law” is Fuller’s eight distinct routes to disaster. The need for a multidisciplinary approach to the legal regulation concerning the data and technology in general is stressed as a conclusion of this thesis. Not only the lawyers but also economists, sociologists, engineers and IT experts should take part in preparing the legislation. Simply because of the overlap of the data regulation into the economical, sociological and ethical sphere. Key words: data, information, regulation
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Miroslava Balážová 1.06 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Miroslava Balážová 94 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Miroslava Balážová 93 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Zdeněk Kühn, LL.M., Ph.D. 55 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Karel Beran, Ph.D. 109 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. 152 kB