velikost textu

Corporate environmentally significant behaviour

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Corporate environmentally significant behaviour
Název v češtině:
Environmentálně signifikantní chování firem
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Eva Tomsová
Vedoucí:
Mgr. Eva Kyselá
Oponent:
Ing. Martina Sieber, Ph.D.
Id práce:
208995
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra sociologie (21-KSOC)
Program studia:
Sociologie (B6703)
Obor studia:
Sociologicko-ekonomická studia (SOEK)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
environmentálně signifikantní chování|firmy|ekologicky šetrné strategie|výroba
Klíčová slova v angličtině:
environmentally significant behaviour|corporate strategies|manufacturing|environmentally friendly strategies
Abstrakt:
Abstrakt: V této bakalářské práci je cílem hlubší porozumění environmentálním faktorům, které ovlivňují společnost ŠKODA AUTO a.s. Škoda je největším hráčem na českém trhu. Dosahuje předních pozic v prodeji a produkci. První část práce obsahuje popis společnosti, jejich produktů a environmentálních praktik. Druhá část se zabývá nabídkou a poptávkou automobilů v České republice. Marketingová analýza se nachází v poslední části. Zabývá se vnitřními a vnějšími faktory ovlivňujících společnost a její produkci. Závěr je potom věnován shrnutí a sloučení všech získaných informacích z analýzy a zbylých kapitol. Škoda se v současné době nachází v pozici, kdy je pro ně výhodné a možné přijít s novými produkty, jakými jsou elektrická auta. Klíčová slova: environmentálně signifikantní chování, firmy, ekologicky šetrné strategie, výroba, ŠKODA AUTO
Abstract v angličtině:
Abstract: The aim of this bachelor thesis is to gain a deeper understanding of environmental factors affecting the case company, ŠKODA AUTO plc. Škoda is the biggest player on the Czech market, reaching the top sales and production position. The first part of the thesis is description of the company itself and its environmental practices and products. The second part discusses the car demand and supply on the Czech market. The final part is analytical, looking to internal and external factors affecting the company. The conclusions are afterwards summarizing and merging all the gathered information and the analysis. There we conclude that Škoda’s overall position on the market is perfect for realising new products, such as electric cars. Key words: environmentally significant behaviour, corporate strategies, manufacturing, environmentally friendly strategies, ŠKODA AUTO
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Eva Tomsová 996 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Eva Tomsová 86 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Eva Tomsová 84 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Eva Kyselá 620 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Martina Sieber, Ph.D. 687 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Ing. Josef Vlček, CSc. 156 kB