velikost textu

Terénní výuka z pohledu různých aktérů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Terénní výuka z pohledu různých aktérů
Název v angličtině:
Fieldwork education from perspectives of different actors
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Ivana Jakouběová
Vedoucí:
RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Jakub Jelen
Id práce:
208987
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Biologie se zaměřením na vzdělávání — Geografie se zaměřením na vzdělávání (UBBZ)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
7. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Terénní výuka představuje specifickou komponentu vzdělávání, která zvláště v oblasti geografie disponuje předpokladem komplexnější demonstrace učiva. Můžeme se pouze domnívat, zda je klasická podoba terénní výuky v současnosti na ústupu, nicméně v proměňujícím se vzdělávacím prostředí vznikají nové příležitosti, při kterých může být terénní výuka využívána. Tato bakalářská práce byla napsána právě s cílem nalezení současných potenciálů, ale rovněž také limitů terénní výuky. Na základě kvalitativního výzkumu v podobě interview chceme zodpovědět především otázky, jakými způsoby se na dnešních školách s terénní výukou pracuje a jak její hlavní přínosy a omezení vnímají přímo aktéři vzdělávacího systému, kteří pocházejí z různých úrovní škol. Vlastní závěry jsou komparovány a diskutovány s poznatky z teoretické části práce. Klíčová slova geografie, terénní výuka, kvalitativní výzkum, percepce, interview
Abstract v angličtině:
Abstract Fieldwork is a specific component of education, which has the potential in a more complex demonstration of curriculum especially in the field of geography. We can only assume whether the classical form of fieldwork education is currently in decline, but new opportunities are emerging in the changing educational environment in which fieldwork could be used. This bachelor thesis was written with the aim of finding current potentials, but also the limits of fieldwork education. Based on qualitative research in the form of interviews, we want to answer questions about the ways how is fieldwork education used on different schools and how the main benefits and constraints are perceived directly by the actors of the education system on different levels. The conclusions are compared and discussed with the knowledge from theoretical part of the thesis. Keywords geography, fieldwork education, qualitative research, perception, interview
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Ivana Jakouběová 712 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Ivana Jakouběová 525 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Ivana Jakouběová 85 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Ivana Jakouběová 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D. 104 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Jakub Jelen 144 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D. 152 kB