velikost textu

Varhanářská firma Rieger

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Varhanářská firma Rieger
Název v angličtině:
Organbuilding Company Rieger
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
PhDr. Petr Lyko
Id práce:
208961
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - hudební výchova (RIGO HV)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
15. 11. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Varhany, Rieger, Gebrüder Rieger, Rieger-Kloss, Varhany Krnov, stavba varhan, Krnov
Klíčová slova v angličtině:
Organ, Rieger, Gebrüder Rieger, Rieger-Kloss, Varhany Krnov, Organbuilding, Krnov
Abstrakt:
Abstrakt Předkládaná práce reflektuje jednu z největších evropských varhanářských firem, působících od konce 19. století do druhé dekády století 21. Firma byla pod názvem Gebrüder Rieger založena roku 1873 ve slezském městě Krnově (tehdejší německý název Jägerndorf). V roce 1904 změnila název na Rieger, jenž používala až do konce druhé světové války. Po jejím ukončení byli němečtí majitelé odsunuti, továrna byla poté převzata pod národní správu a následně znárodněna. Zároveň do ní byla také včleněna menší varhanářská dílna Josefa Klosse. Továrna od té doby používala na svých nástrojích obchodní značku Rieger- Kloss. Po roce 1989 byl závod privatizován, roku 2015 však svou činnost fakticky a roku 2018 i právně ukončil. Práce sleduje nejen historii firmy, ale zejména problematiku uměleckých a konstrukčních specifik krnovských nástrojů. V umělecké rovině byly tyto varhany silně ovlivněny nejprve paradigmatem tzv. romantického varhanářství (příp. též podněty ceciliánské reformy), které ve střední Evropě zažívalo největší rozvoj právě v době založení firmy, a vrcholilo přibližně na přelomu 19. a 20. století, a poté myšlenkami reformního varhanního hnutí, jež ovlivnily produkci továrny od cca druhé čtvrtiny 20. století, víceméně až do její poslední etapy. Firma Rieger využívala maximálním způsobem technické inovace, které varhanářský vývoj přinášel, resp. je mnohdy sama vytvářela. Její produkce byla charakteristická továrním zpracováním. To mělo někdy za následek zjevnou šablonovitost řady nástrojů, firma však zároveň dokázala stavět i varhany vysoce nadstandardní, dosahujících mezinárodních standardů. Během svého trvání vyrobila továrna přes 3730 nástrojů, jež vyvážela prakticky do celého světa. Teoretický výklad, věnovaný historii firmy, její obchodní strategii i širším společenským kontextům, stejně jako všem relevantním specifikům krnovských varhan a způsobu jejich výroby, je v práci doplněn modelovým rozborem vybraného vzorku nástrojů z jednotlivých vývojových fází továrny. Spis přináší také kompletní opusový seznam vyprodukovaných varhan.
Abstract v angličtině:
Abstract This paper reflects one of the largest European organ companies, operating from the late 19th century to the second decade of the 21st century. The company was founded under the name Gebrüder Rieger in 1873 in the Silesian town of Krnov (then the German name Jägerndorf). In 1904 it changed its name to Rieger, which was used until the end of the Second World War. After its termination, the German owners were expelled, the factory was then taken over under national administration and subsequently nationalized. At the same time, a smaller organ workshop by Josef Kloss was also included. The factory has since used the Rieger-Kloss brand on its instruments. After 1989, the plant was privatized, but ended its activity in 2015. The work follows not only the history of the company, but also the issues of artistic and structural specifics of the Krnov instruments. On the artistic level, these organs were, in the beginning, heavily influenced by the paradigm of the so-called romantic organ (or even the stimulus of the Cecilian reform), which in Central Europe experienced the greatest development at the time of the founding of the company, and culminated at the turn of the 19th and 20th centuries, and then by the ideas of the reformist organ movement that has affected the production of the factory since about the second quarter of the 20th century, more or less until its last stage. Rieger has made use of the most of the technical innovation that organ developement has brought, or more precisely often created the innovation itself. Its production was characterized by factory processing, which sometimes resulted in the apparent stereotype of the instruments produced, but at the same time it was able to build instruments of a high quality, meeting international organ-making standards. Over the course of its duration, the factory manufactured over 3730 instruments, which were exported practically all over the world. The theoretical explanation, devoted to the history of the company, to its business strategy and broader social contexts, as well as to all the relevant specifics of the Krnov organs and their method of production, is supplemented by a model analysis of a selected sample of instruments from the individual development phases of the factory. The record also brings a complete opus list of organs produced.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Petr Lyko 2.96 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Petr Lyko 111 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Petr Lyko 109 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 24 kB