velikost textu

Genetické důsledky dramatických změn kontaktu a velikosti populací bobra evropského (Castor fiber)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Genetické důsledky dramatických změn kontaktu a velikosti populací bobra evropského (Castor fiber)
Název v angličtině:
Genetic consequences of bottlenecks and population admixture in Eurasian beaver (Castor fiber)
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jan Náhlovský
Vedoucí:
doc. Mgr. Pavel Munclinger, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Pavel Hulva, Ph.D.
Konzultant:
Ing. Aleš Vorel, Ph.D.
Id práce:
208960
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra zoologie (31-170)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Biologie (BBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
3. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Castor, bottleneck, prokříženost, populační genetika, reintrodukce
Klíčová slova v angličtině:
Castor, bottleneck, admixture, population genetics, reintroductions
Abstrakt:
Bobři prošli v posledních několika staletích dramatickým snížením velikosti populací následovaným expanzí podpořenou reintrodukcemi. V důsledku tohoto bottlenecku je zřejmě genetická variabilita velmi ochuzena. Je známo 31 recentních mitochondriálních haplotypů, přičemž některé byly popsány vícekrát nezávisle na sobě. Tyto haplotypy jsou rozděleny do dvou větví, na jejichž základě je rozpoznávána západní a východní ESU. Lokusy mikrosatelitů mají středně velkou variabilitu, naopak diverzita lokusů na chromozomu Y je velmi nízká. U druhého exonu MHC genu DRB bylo popsáno pouze deset alel. Žádný mitochondriální haplotyp ani MHC alela nejsou sdíleny napříč reliktními populacemi. Tato výrazná genetická struktura není u vzorků z doby před bottleneckem patrná. Popsané poddruhy bobra evropského jsou tedy pouze artefaktem posledního bottlenecku. Nově ustavené populace jsou často tvořeny bobry s různým původem a jsou více či méně prokřížené. Zdá se, že tyto admixované populace vykazují vyšší životaschopnost, a naopak u některých reliktních populací lze najít známky inbrední deprese. Při reintrodukcích je tedy výhodné použít jedince z několika zdrojových reliktních populací, popřípadě použít bobry z admixovaných populací. Více druhů prošlých bottleneckem a recentní expanzí vykazuje podobnosti s populační strukturou bobra evropského.
Abstract v angličtině:
In the last few centuries beavers passed through dramatic declining of the population size followed by expansion supported by reintroductions. The genetical variability is much decreased due to this bottleneck. Current beavers possess 31 known recent mitochondrial haplotypes, among which some were described independently several times. The haplotypes form two clusters, which serve as a base for dividing beaver populations into the west and east ESU. While microsatellite loci show moderate variability, the diversity of Y chromosome loci is very low. There are only ten described alleles of the DRB second exon, which belong to the MHC loci. No mitochondrial haplotype or MHC allele is shared between relict populations. This is not noticeable in samples from the time before the bottleneck. Described subspecies are therefore only the artefact of the recent bottleneck. Newly established populations comprise in many cases beavers of various origin and are more or less admixed. It seems, that the admixed populations have higher viability and conversely in some relict populations it is possible to find the evidence of the inbreeding depression. Thus, for reintroductions it is advantageous to use individuals from several source relict populations or to use beavers from admixed populations. Several species passed through the bottleneck and the recent expansions shows similarities with the population structure of the Eurasian beaver.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jan Náhlovský 1.07 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jan Náhlovský 62 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jan Náhlovský 59 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Mgr. Pavel Munclinger, Ph.D. 207 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Pavel Hulva, Ph.D. 193 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Mgr. Pavel Munclinger, Ph.D. 215 kB