velikost textu

Využití a potenciál individuálního akustického monitoringu u ptáků

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Využití a potenciál individuálního akustického monitoringu u ptáků
Název v angličtině:
Utilization and potential of individual acoustic monitoring in birds
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jan Kouřil
Vedoucí:
RNDr. Tereza Petrusková, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Irena Schneiderová, Ph.D.
Id práce:
208959
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra ekologie (31-162)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Biologie (BBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
hlasová komunikace, individualita, akustický monitoring
Abstrakt:
Abstrakt Monitoring živočichů je klíčovým nástrojem pro řadu oborů a může mít mnoho podob. Jednou z těchto forem je akustický monitoring, který je výhodný hlavně pro výzkum živočichů s výraznými hlasovými projevy. Ptačí vokalizace jsou jedny z nejnápadnějších vůbec. Krom mnoha dalších informacích o jedinci, který je vydává, z nich lze zjistit také jeho identitu. Vokální individualita byla u ptáků mnohokrát ověřena a je považována za rozšířený fenomén. Pokud jsou individuálně specifické vokalizace dostatečně rozdílné od hlasových projevů ostatních jedinců daného druhu a zároveň stabilní v čase, umožňují nám jedince identifikovat a sledovat na základě jejich hlasových projevů, tedy pomocí individuálního akustického monitoringu. Jeho prostřednictvím byla úspěšně zjišťována převážně ekologická data (abundance, míra přežívání atd.). Doposud byl použit hlavně u druhů s jednoduchými, hlasitými vokalizacemi, jejichž sledování pomocí běžně používaného fyzického značení je ztíženo nepřehledným prostředím, kryptickým zbarvením, nízkou hustotou výskytu apod. Nejčastěji se s ním setkáváme u sov, přestože řada studií potvrdila vokální individualitu, popřípadě i její časovou stabilitu u mnoha různých druhů ptáků. V porovnání s běžně používanými metodami individuálního monitoringu je tak individuální akustický monitoring zatím v praxi používán málokdy. Lze však předpokládat, že s rozvojem dokonalejších analytických metod bude jeho využití častější. Klíčová slova: hlasová komunikace, individualita, akustický monitoring, ptáci
Abstract v angličtině:
Abstract Animal monitoring is a key tool for many disciplines and can be done many ways. One of them is acoustic monitoring, which is advantageous mainly for a research of animals with strong vocalisation. Bird vocalisations are one of the most conspicuous. It can carry many information about the singer, and identity is one of them. Vocal individuality has been documented in many bird species and it is considered as a widespread phenomenon. In species, where vocalisation is individually unique and also stable over time, it allows us to track and identify individuals from recordings of their vocalisations only, i.e. by individual acoustic monitoring. Using this approach, many ecological data (abundance, survival rate, etc.) might be successfully collected. So far, it was used mainly in species with simple, loud vocalisations which was difficult to monitor by commonly used physical marking due a dense habitats, cryptic coloration, low density of occurrence, etc. Most often, it used for owls, although the vocal individuality, or even its temporal stability, was documented in much more avian species. Compared to commonly used methods, individual acoustic monitoring is not used very often. However, it can be assumed that with the development an improvement of analytical methods, it will become a commonly used tool. Keywords: vocal communication, individuality, acoustic monitoring, birds
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jan Kouřil 639 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jan Kouřil 104 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jan Kouřil 101 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Tereza Petrusková, Ph.D. 123 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Irena Schneiderová, Ph.D. 110 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. David Hořák, Ph.D. 152 kB