velikost textu

Diagnostika úrovně motoriky dětí ve věku 8–13 let pomocí testové baterie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Diagnostika úrovně motoriky dětí ve věku 8–13 let pomocí testové baterie
Název v angličtině:
Diagnostics of the motoric level of children at the age of 8 - 13 by the MABC - 2 test battery
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Gabriela Jahodová, Ph.D.
Id práce:
208955
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - tělesná výchova (RIGO TVS)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
25. 10. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Cíl: Cílem práce je diagnostikovat úroveň motoriky dětí ve věku 8 – 13 let, ověřit možnost proveditelnosti terénního šetření skupinovou formou ve školním režimu přímo na základních školách, porovnat procentuální zastoupení dětí s deficitem motoriky s dosavadními informacemi o prevalenci, provést komparaci testových výsledků se standardizovanou britskou normou a zjistit, zda jsou ovlivněny faktorem pohlaví, demografickým ukazatelem velikosti obce v místě základní školy a věkem. Metody: K identifikaci motorického deficitu byla použita testová baterie Movemet Assessment Battery for Children – Second Edition (Henderson et al., 2007). Komparace výsledků s britskou normou probíhala dle metody standardizační studie (in Henderson et al., 2007, s. 127-130) pomocí koeficientu velikosti efektu (effect size), srovnáním výkonů v jednotlivých testových položkách (dílčích testech), souhrnného skóre dosaženého v každé ze tří sledovaných komponent motoriky a pro souhrnné skóre v celé baterii osmi testů. Determinační vztahy mezi proměnnými (závisle proměnné: výsledky testů a potencionálně nezávisle proměnné: věk, pohlaví a místo) - byly zjišťovány tří faktorovou regresní analýzou rozptylu- ANOVA (analysis of variance). Výsledky a diskuse: Skupinová forma testování přímo na základních školách se projevila jako možná a podařilo se zefektivnit celý její časový průběh. Výsledky identifikovaly nízké procentuální zastoupení jedinců s deficitem motoriky (2,4%), což mohl ovlivnit fakt nízkého zastoupení jiných etnik oproti ostatním publikovaným studiím a nebyl zahrnut systém speciálního školství, který je pro ČR specifický. Komparace výsledků s britským souborem, vytvářejícího normu pro MABC-2, vykázala rozdíly zejména v balanční komponentě, naopak největší shoda byla zaznamenána ve vyhodnocení hrubé motoriky. V celkovém hodnocení úrovně motoriky byl zaznamenán středně velký rozdíl oproti normě, celkem v polovině případů. Analýza neprokázala významný vliv žádného z potencionálních faktorů na celkové hodnocení úrovně motoriky ani v komponentě manuální dovednosti, v hodnocení dalších komponent byl shledán jako významný faktor věk a pohlaví. Významnost věku byla odhalena v komponentě rovnováhy a hrubé motoriky a determinační vztah pohlaví navíc prokázán u komponenty hrubá motorika. Klíčová slova: diagnostika, motorika, testová baterie MABC-2, testování, deficit motoriky, vývojová porucha motorické funkce DCD. Studie vznikla s podporou Grantové agentury České republiky (GAČR), jako součást projektu č. 406/09/1371 Diagnostika a reedukace vývojové poruchy motoriky u dětí a Grantové agentury Univerzity Karlovy (GAUK), jako součást projektu č. 137607: Dyspraxie u prepubescentálních dětí: diagnostika a reedukace.
Abstract v angličtině:
Abstract Objective: The aim of this work is to diagnose the motoric level of children at the age of 8 – 13, to verify the feasibility of the field investigations in a group form in the school regime at elementary schools, to compare the percentage of children with a motoric deficit with present information about prevalence, to carry out a comparison of test results with the standardized British norm, and to find out, if the results vary as a function of gender, the demographic indicator of the size of the community where the elementary school is located or as a function of age. Methods: The test battery named Movement Assessment Battery for Children – Second Edition (Henderson et al., 2007) was used. The comparison of the results with the British norm was done according to the method of standardisation study (in Henderson et al., 2007, p. 127 – 130) by the means of effect size, by comparing the performances in particular test items (partial tests), the total score achieved in each of the three motor components observed, and for the total score in the whole battery of eight tests. Determinative relations between the variables (dependent variables: test results, and potentially independent variables: age, gender, place) were detected by three-factor regression analysis of variance – ANOVA. Results and Discussion: The group form of testing at elementary schools was identified as possible and we managed to make its entire time course more effective. The results identified a low percentage of individuals with motor deficits (2, 4 %), which could have been affected by low representation of other ethnic groups (i.e. groups other than Czech) in comparison with other published studies. Also, the research did not include the system of ´special education´, which is specific for the Czech Republic. The comparison of the results with the British sample, creating a standard for MABC – 2, showed differences mainly in the balancing component. On the other hand, the largest consensus was recorded in the evaluation of gross motor skills. A moderately big difference, compared to the norm, was detected in the total assessment of gross motor skills. It was detected in half of the cases. The analysis showed no significant effect of any of the potential factors on the overall assessment of the level, neither in the motor nor manual skills component. Age and gender were found to be significant factors in the evaluation of other components. The significance of age was revealed in the balance component and gross motor skills component. A determinative relation of age was proved also in the gross motor skills component. Key words: diagnostics, motor skills, test battery MABC – 2, testing, motor deficit, developmental disorder of motor function DCD This study was carried out with the support of the Czech Science foundation as a part of Project No. 406/09/1371 and with the support of the Grant Agency of Charles University in Prague as a part of Project No. 137607. Abstract Objective: The aim of this work is to diagnose the motoric level of children at the age of 8 – 13, to verify the feasibility of the field investigations in a group form in the school regime at elementary schools, to compare the percentage of children with a motoric deficit with present information about prevalence, to carry out a comparison of test results with the standardized British norm, and to find out, if the results vary as a function of gender, the demographic indicator of the size of the community where the elementary school is located or as a function of age. Methods: The test battery named Movement Assessment Battery for Children – Second Edition (Henderson et al., 2007) was used. The comparison of the results with the British norm was done according to the method of standardisation study (in Henderson et al., 2007, p. 127 – 130) by the means of effect size, by comparing the performances in particular test items (partial tests), the total score achieved in each of the three motor components observed, and for the total score in the whole battery of eight tests. Determinative relations between the variables (dependent variables: test results, and potentially independent variables: age, gender, place) were detected by three-factor regression analysis of variance – ANOVA. Results and Discussion: The group form of testing at elementary schools was identified as possible and we managed to make its entire time course more effective. The results identified a low percentage of individuals with motor deficits (2, 4 %), which could have been affected by low representation of other ethnic groups (i.e. groups other than Czech) in comparison with other published studies. Also, the research did not include the system of ´special education´, which is specific for the Czech Republic. The comparison of the results with the British sample, creating a standard for MABC – 2, showed differences mainly in the balancing component. On the other hand, the largest consensus was recorded in the evaluation of gross motor skills. A moderately big difference, compared to the norm, was detected in the total assessment of gross motor skills. It was detected in half of the cases. The analysis showed no significant effect of any of the potential factors on the overall assessment of the level, neither in the motor nor manual skills component. Age and gender were found to be significant factors in the evaluation of other components. The significance of age was revealed in the balance component and gross motor skills component. A determinative relation of age was proved also in the gross motor skills component. Key words: diagnostics, motor skills, test battery MABC – 2, testing, motor deficit, developmental disorder of motor function DCD This study was carried out with the support of the Czech Science foundation as a part of Project No. 406/09/1371 and with the support of the Grant Agency of Charles University in Prague as a part of Project No. 137607.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Gabriela Jahodová, Ph.D. 5.83 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Gabriela Jahodová, Ph.D. 391 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Gabriela Jahodová, Ph.D. 396 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 23 kB