velikost textu

Sebepoznání ve výtvarné expresi

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Sebepoznání ve výtvarné expresi
Název v angličtině:
Self-knowledge in art expression
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Bc. Kateřina Kubíčková
Oponent:
doc. PhDr. Miloš Kučera, CSc.
Konzultant:
doc. PhDr. Vladimír Chrz, Ph.D.
Id práce:
208953
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (41-KPSY)
Program studia:
Psychologie (N7701)
Obor studia:
Psychologie (RIGO PSY)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
4. 2. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Výtvarná exprese, mandaly, sebepoznání, raná dospělost, teorie exprese, hlubinně dynamická arteterapie, hermeneutika.
Klíčová slova v angličtině:
Art expression, mandalas, self-knowledge, early adulthood, theory of expression, dynamic art therapy, hermeneutics.
Abstrakt:
ABSTRAKT Tato kvalitativní rigorózní práce se zabývá sebepoznáním ve výtvarné expresi. Práce zkoumá, jakým způsobem tvůrce rozumí svému výtvarnému dílu, jak se toto porozumění děje v dialogu nad dílem a jaký vliv má explikovaný význam na sebepoznání a sebetransformaci jedince. Práce představuje princip exprese a expresivity jako fenomén a mandalu jako specifický prostředek výtvarné exprese, jenž je zasazen do odborného rámce prostřednictvím původu a tradice užití v terapeutické praxi. Práce se věnuje procesu, v němž je objevován význam, a stanovuje tři etapy, z nichž první je exprese, druhá reflexe a třetí analýza. Prezentovány jsou tři základní teoretická východiska, která tvoří kostru práce. Jsou jimi teorie exprese, hlubinně dynamická arteterapie a hermeneutický přístup. Práce popisuje tři kasuistiky v jejich dynamice, analyzuje proces a interpretuje data z hlediska formální a obsahové analýzy, resp. z hlediska strategií uchopování významu v obraze a charakteru řešených témat. KLÍČOVÁ SLOVA Výtvarná exprese, mandaly, sebepoznání, raná dospělost, teorie exprese, hlubinně dynamická arteterapie, hermeneutika.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This qualitative thesis deals with self-knowledge in art expression. The work examines how the creator understands to his or her art product, what happens in the dialogue over the product and how this understanding impacts self-knowledge and self-transformation. The work represents the principle of expression and expressiveness as a phenomenon and mandala as a specific instrument of art expression, which is set into a professional framework through its origin and tradition of use in therapeutic practice. The work is dedicated to the process in which the meaning is explored and constitutes three stages – expression, reflection and analysis. Theory of expression, dynamic art therapy and hermeneutic approach are presented as three basic theoretical approaches in this work. The work describes three case reports in a dynamic process and interprets them through formal and thematic analysis, or more precisely it shows which strategies are used to find the meaning in picture and what is the character of the main topics. KEYWORDS Art expression, mandalas, self-knowledge, early adulthood, theory of expression, dynamic art therapy, hermeneutics.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kateřina Kubíčková 2.77 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Kateřina Kubíčková 6.43 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kateřina Kubíčková 181 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kateřina Kubíčková 176 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Miloš Kučera, CSc. 142 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 104 kB