velikost textu

Tvorba učebních úloh s problémovými prvky ze vzdělávacího oboru Chemie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Tvorba učebních úloh s problémovými prvky ze vzdělávacího oboru Chemie
Název v angličtině:
Elaboration of Learning Problem-Tasks from the Field of Chemistry
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Bc. Karel Vojíř
Id práce:
208935
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra chemie a didaktiky chemie (41-KCHDCH)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - chemie (RIGO CH)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
6. 12. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Chemie, učební úlohy, přírodovědná gramotnost, Standardy pro základní vzdělávání, problémové vyučování
Klíčová slova v angličtině:
Chemistry, learning tasks, science literacy, Standards for primary education, problem-based learning
Abstrakt:
ABSTRAKT Tato práce se zabývá tvorbou učebních úloh přímo navazujících na Standardy pro základní vzdělávání vzdělávacího oboru Chemie. Autor této práce téma zpracovával v rámci projektu Národního ústavu pro vzdělávání. Východiskem pro tvorbu úloh sloužících k ilustraci a konkretizujícímu zpřístupnění Standardů se stal rozvoj přírodovědné gramotnosti, jakožto princip výuky chemie v širších souvislostech a s přenosem do mimoškolního prostředí. Učební úlohy byly vytvářeny na základě v práci popsaných teoretických východisek přírodovědné gramotnosti a výsledků českých žáků v jejím testování, kontextu Standardů v českém kurikulárním systému, prvků problémového vyučování, typologie učebních úloh a jejich kognitivních parametrů. V průběhu tvorby byly úlohy pilotně ověřovány. Výsledky pilotního ověření byly využity v další tvorbě. Na základě metodologie popsané v této práci byl vytvořen materiál Metodické komentáře a úlohy ke standardům pro základní vzdělávání – Chemie, který obsahuje ucelenou sadu učebních úloh ilustrujících dvě třetiny indikátorů ze Standardů pro základní vzdělávání vzdělávacího oboru Chemie.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This thesis deals with the elaboration of learning problem-tasks related to the Standards for elementary education in the field of Chemistry. The author of this thesis worked on this topic within a project under National Institute for Education. The starting point for creating the tasks, illustrating and concretely expounding the Standards is the concept of science literacy. In this principle in chemistry instruction a broader context and a transfer to everyday life are applied. Learning tasks were created on the base of: science literacy and the results of Czech pupils in its testing, context of standards in Czech curricular system, elements of problem-based learning, types of learning tasks and cognitive parameters. During the elaboration of the tasks a pilot testing of selected learning tasks was realized. The results of the pilot testing were used in further designing more problem-tasks to cover one expected outcome in every topic of Chemistry within the elementary school curriculum. According to the methodology described in this thesis, a material named Methodical comments and tasks to the standards for primary education – Chemistry was created. This material contains a coherent set of learning problem-tasks illustrating two- thirds of the indicators from the standards for elementary education in the field of Chemistry.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Karel Vojíř 915 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Karel Vojíř 736 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Karel Vojíř 167 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Karel Vojíř 121 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 34 kB