velikost textu

Vliv mikroklimatu na rozšíření druhů a složení společenstev mechorostů v porovnání s lišejníky

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv mikroklimatu na rozšíření druhů a složení společenstev mechorostů v porovnání s lišejníky
Název v angličtině:
Microclimate as a driver of species distribution and community composition of bryophytes compared with lichens
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Anna Růžičková
Vedoucí:
Mgr. Matěj Man
Oponent:
Mgr. Jakub Starosta
Konzultant:
RNDr. Zdeněk Soldán, CSc.
Id práce:
208932
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra botaniky (31-120)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Biologie (BBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
3. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
mechorosty, mikroklima, společenstvo, lišejníky, teplota, vlhkost, druhové složení, výskyt druhů
Klíčová slova v angličtině:
bryophytes, microclimate, community, lichens, temperature, humidity, species composition, species distribution
Abstrakt:
ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá vlivem mikroklimatu na rozšíření druhů a složení společenstev mechorostů a lišejníků. Vymezuje pojem mikroklima, charakterizuje specifické vlastnosti mechorostů zodpovídající za jejich senzitivitu vůči mikroklimatickým podmínkám a zahrnuje porovnání role jednotlivých mikroklimatických faktorů v řízení distribuce mechorostů a lišejníků. Pro mechorosty jsou klíčovými mikroklimatickými faktory vlhkost a teplota vzduchu, ale jejich význam se liší mezi funkčními skupinami druhů a v závislosti na typu biomu. Díky dostupným přenosným měřícím zařízením s velkou kapacitou baterie a paměti je možné měřit mikroklima in-situ, dlouhodobě a s vysokým prostorovým i časovým rozlišením. Přesto je v současnosti k dispozici pouze 12 bryologických studií, které přinášejí terénní mikroklimatická data měřená souvisle na malých prostorových škálách. Stěžejní část práce shrnuje tyto studie a porovnává použité metodické přístupy. Práce může sloužit jako výchozí materiál při navrhování designu bryologických mikroklimatických studií.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This bachelor thesis deals with the influence of microclimate on species distribution and composition of bryophyte and lichen communities. It defines the term microclimate, characterizes the specific properties of bryophytes responsible for their sensitivity to microclimatic conditions and includes a comparison of the role of individual microclimatic factors in controlling the distribution of bryophytes and lichens. The key microclimatic factors for bryophytes are humidity and air temperature, but the significance of each varies between functional groups of species and depending on the type of biome. With the available portable measuring devices with large battery capacity and memory storage, it is now possible to measure in-situ microclimate for the long-term and also with high spatial and temporal resolution. Despite that, there are currently only 12 bryological studies that provide continuously measured field microclimatic data on small spatial scales. The main part of the thesis summarizes these studies and compares the methodologies used. The paper can serve as a starting material for designing bryological microclimatic studies.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Anna Růžičková 1.63 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Anna Růžičková 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Anna Růžičková 76 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Matěj Man 118 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jakub Starosta 739 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Jiří Neustupa, Ph.D. 152 kB