velikost textu

Konstrukční úlohy ve středovém promítání

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Konstrukční úlohy ve středovém promítání
Název v angličtině:
Constructions of central projections
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Martin Kukučík
Vedoucí:
RNDr. Petra Surynková, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Martina Štěpánová, Ph.D.
Id práce:
208927
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra didaktiky matematiky (32-KDM)
Program studia:
Matematika (B1101)
Obor studia:
Matematika se zaměřením na vzdělávání — Deskriptivní geometrie se zaměřením na vzdělávání (MZUDZV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Název práce: Konstrukční úlohy ve středovém promítání Autor: Martin Kukučík Katedra / Ústav: Katedra didaktiky matematiky Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Petra Surynková, Ph.D., Katedra didaktiky matematiky Abstrakt: Bakalářská práce se věnuje středovému promítání a konstrukčním úlohám v tomto promítání. Obsahuje vysvětlení základního principu středového promítání a 12 řešených krokovaných konstrukčních úloh. Jedna kapitola se věnuje platónským tělesům - čtyřstěn, krychle, osmistěn, dvanáctistěn, dvacetistěn a jedna kapitola je věnována kulové ploše. Práce obsahuje řešení příkladů v prostoru i v průmětně. Kromě tradičních úloh obsahuje i zkreslené pohledy. Klíčová slova: středové promítání, středový průmět, úběžník a úběžnice
Abstract v angličtině:
Abstract Title: Constructions of central projections Author: Martin Kukučík Department: Departement of Mathematics Education Supervisor: RNDr. Petra Surynková, Ph.D., Departement of Mathematics Education Abstract: The subject of the thesis is the central projection and construction tasks solved in this type of projection. The bachelor thesis describes an explanation of the basic principle of the central projection based on 12 solved stepped construction tasks. One chapter deals with the Platonic solids – tetrahedron, cube, octahedron, dodecahedron, icosahedron, and one of the chapters is devoted to a sphere. The sample examples include solutions in the 3D space and also in the projection plane. In addition to traditional tasks, the bachelor thesis contains distorted views too. Keywords: central projection, center of projection, vanish point and vanish line
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Martin Kukučík 4.58 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Martin Kukučík 35.85 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Martin Kukučík 194 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Martin Kukučík 144 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Petra Surynková, Ph.D. 425 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Martina Štěpánová, Ph.D. 139 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Zbyněk Šír, Ph.D. 152 kB