velikost textu

Group Radicalization in the context of Hybrid Warfare: 'Russian World' as an ideological framework for anti-Western Radicalization

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Group Radicalization in the context of Hybrid Warfare: 'Russian World' as an ideological framework for anti-Western Radicalization
Název v češtině:
Radikalizace v kontextu hybridní války: "Ruský svět" jako ideologický rámec anti-západní radikalizace
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mykola Lysenko
Vedoucí:
Mgr. Martin Laryš
Oponent:
Ekaterina Ananyeva, BA, M.A.
Id práce:
208922
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mezinárodních vztahu (23-KMV)
Program studia:
Politologie (N6701)
Obor studia:
Mezinárodní bezpečnostní studia (ISSA)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
12. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (B)
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Ruský Svět, Státem Řízená Radikalizace, Hybridní Válčení, Ruská Sociální Smlouva.
Klíčová slova v angličtině:
Russian World, State-driven Radicalization, Hybrid Warfare, Russian Social Contract.
Abstrakt:
Abstract Práce se pokouší prozkoumat státem řízený radikalizační proces, který je vyvolán ideologickým systémem a využíván v kontextu hybridního boje. Současné Rusko se bere jako konkrétní případová studie, přičemž výzkumné otázky se zaměřují na: i) představení ruského světa jako ideologického systému, který odpovídá různým individuálním nárokům a zásadám; ii) analýzu radikalizačního potenciálu uvedených nároků a principů; a iii) sledování procesu radikalizace předložením věrohodného kauzálního mechanismu založeného na příslušných použitých pojmech a teoriích. Zjištění naznačují určitý vývoj ruské světové ideologie, zatímco praktikování hybridního boje je považováno za sloužící ideologii jako její aktualizační složce, pokud se vezme v úvahu kontext. Na závěr je také zjištěno, že požadavky a zásady ruského světa jsou stále častěji zpochybňovány, což vyvolává obavy týkající se udržitelné budoucnosti ideologie a naopak pravděpodobnosti sociálních a politických turbulencí v samotném Rusku nebo opakování příklad radikalizace ve srovnatelném měřítku jako krymská anexe v roce 2014. Mykola Lysenko Master thesis
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis attempts at investigating a state-driven radicalization process as it is incited by an ideological system and utilized in the context of hybrid warfare. Contemporary Russia is taken as a concrete case study, with the research questions focused on: i) presenting the Russian World as an ideological system consistent of varying individual claims and tenets; ii) analysing the radicalization potential of said claims and tenets; and iii) tracing the process of radicalization by presenting a plausible causal mechanism based on the respective concepts and theories employed. The findings indicate a certain evolution of the Russian World ideology, while the practice of hybrid warfare is argued to serve the ideology as its actualizing component if the context is considered. Conclusively, it is also identified that the claims and tenets of Russian World are challenged ever more often, raising concerns with regards to the ideology’s sustainable future, and in turn, the likelihood of social and political turbulence in Russia itself or a repetition of a radicalization instance comparable in its scale to that of Crimean Annexation in 2014. Mykola Lysenko Master thesis
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mykola Lysenko 1.17 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mykola Lysenko 181 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mykola Lysenko 182 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Martin Laryš 232 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ekaterina Ananyeva, BA, M.A. 117 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Mgr. Oldřich Bureš, Ph.D., M.A. 152 kB