velikost textu

Současné poznatky o vlivu léčiv na mužskou fertilitu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Současné poznatky o vlivu léčiv na mužskou fertilitu
Název v angličtině:
Recent knowledge on drug effect on male fertility
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Tereza Klapková
Vedoucí:
Doc. PharmDr. František Trejtnar, CSc.
Oponent:
Mgr. Lucie Hyršová
Id práce:
208916
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra farmakologie a toxikologie (16-16170)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
3. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
plodnost; léčiva; vedlejší účinky; spermatogeneze
Klíčová slova v angličtině:
fertility; drugs; adverse effects; spermatogenesis
Abstrakt:
Abstrakt Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Kandidát: Tereza Klapková Školitel: doc. PharmDr. František Trejtnar, CSc. Název diplomové práce: Současné poznatky o vlivu léčiv na mužskou fertilitu Mezi různými typy nežádoucích účinků klinicky užívaných léčiv se vyskytuje i negativní působení na mužské reprodukční funkce. Vzhledem k obecnému trendu poklesu plodnosti u mužů a rostoucímu užívání léčiv v mladších věkových skupinách se jeví tato problematika jako důležitá a aktuální. Cílem této diplomové práce bylo vytvořit přehled shrnující současné odborné znalosti v oblasti vlivu léčiv na mužskou fertilitu. Za tímto účelem bylo provedeno vyhledání relevantních publikací dostupných v databázi PubMed, provedena jejich analýza a vytvořen text typu rešeršní práce. Vypracovaný přehled je zaměřen především na skupiny léčiv, která jsou v dnešní době často užívaná a diskutovaná ve vztahu k mužské fertilitě, jako jsou léčiva působící na kardiovaskulární systém, antimikrobiální léčiva, léčiva používaná v terapii bolesti, antidepresiva, antiepileptika, antipsychotika, imunosupresiva, a některá další léčiva. Vedle standardních léčiv jsou v práci zmíněny i významnější přírodní látky, s kterými se u pacientů můžeme běžně setkat jako s doplňkovou léčbou různých onemocnění, nebo jsou důležité z toxikologického pohledu. U každé skupiny léčiv jsou shrnuty především údaje o případném vlivu jejich podávání na osu hypotalamus-hypofýza-gonády a hladinu prolaktinu (pretestikulární účinky), ovlivnění tvorby spermií (testikulární účinky) a na ejakulační funkci a funkci spermií (posttestikulární účinky). Vytvořený odborný souhrn může sloužit jako informační podklad pro širokou odbornou veřejnost v oblasti, která není zatím dostatečně komplexně zpracována.
Abstract v angličtině:
Abstract Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology and Toxicology Candidate: Tereza Klapková Supervisor: Assoc. Prof. PharmDr. František Trejtnar, CSc. Title of diploma thesis: Recent knowledge on drug effect on male fertility Among the various types of side effects presented in clinically used drugs, negative effects on male reproductive functions can be find. This issue seems to be important and current especially due to the general trend of the decrease in fertility in men and the increasing drug use in younger age groups. The aim of this diploma thesis was to create an overview summarizing current expert knowledge on the effect of drugs on male fertility. For this purpose, we selected relevant publications in the PubMed database, perform their analysis and create the text ofthe thesis. The review focuses mainly on groups of drugs that are often clinically used and discussed in relation to male fertility, such as drugs acting on the cardiovascular system, antimicrobial drugs, drugs used in pain therapy, antidepressants, antiepileptics, antipsychotics, immunosuppressants and some other drugs. In addition to standard drugs, the review also includes several important natural substances, which are used as adjunctive therapy of various diseases or are important from a toxicological point of view. For each group of drugs, data on the possible effect of their administration on the hypothalamic-pituitary-gonadal axis and prolactin levels (pretesticular effects), effects on sperm production (testicular effects) and on ejaculatory and sperm function (post-testicular effects) are summarized. The created review can serve as an information base for the general professional public in an area that has not yet been sufficiently comprehensively processed.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Tereza Klapková 1009 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Tereza Klapková 87 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Tereza Klapková 87 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc. PharmDr. František Trejtnar, CSc. 93 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Lucie Hyršová 127 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Prof. RNDr. Jiří Lamka, CSc. 153 kB