velikost textu

Užitečnost modelů vhodnosti stanovišť při výzkumu prostorové distribuce stanovišť orchidejí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Užitečnost modelů vhodnosti stanovišť při výzkumu prostorové distribuce stanovišť orchidejí
Název v angličtině:
Usefulness of habitat suitability models in research of orchid spatial distribution
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Anastasia Linyucheva
Vedoucí:
prof. RNDr. Pavel Kindlmann, DrSc.
Oponent:
Mgr. Irena Šímová, Ph.D.
Id práce:
208914
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra ekologie (31-162)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Biologie (BBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
29. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Orchideje, prostorová distribuce, modely, rozšíření, předpověď
Klíčová slova v angličtině:
Orchids, spatial distribution, models, distribution, prediction
Abstrakt:
Abstrakt Předmětem práce je shrnutí informací o využití modelů vhodnosti stanovišť se zaměřením na specifiku modelování orchidejí. Modelování vhodnosti stanovišť je využíváno k výzkumu vztahů mezi výskytem druhu a environmentálními atributy jeho stanoviště. Modelování výskytu druhů orchideji je užitečné zvláště při modelování vzácných a ohrožených druhů a je schopné přesně předpovídat výskyt druhů i v jiném čase než v současnosti, za jiných klimatických podmínek a na nepůvodních lokalitách pro zájmový druh. Výskyt mykorhizních hub symbiotických pro orchideje je specifickým faktorem pro výskyt většiny orchidejí, avšak jeho zahrnutí do modelování je velmi problematické. Rovněž výsledky výzkumu tohoto faktoru na distribuci orchidejí si někdy navzájem protiřečí. Výsledky různých modelovacích metod se liší, tato problematika se zkoumá, avšak chybí její výzkum na orchidejích. Klíčová slova: Orchideje, prostorová distribuce, modely, rozšíření, předpověď
Abstract v angličtině:
Abstract The subject of this thesis is to summarise information about use of the habitat suitability models with a focus on orchids modelling. Habitat suitability modelling is used to study the relationship between the occurrence of the species and the environmental factors of its habitat. Modelling orchid species is especially useful for modelling of rare and endangered species, it can accurately predict the occurrence of different species under future climatic conditions and in non-native localities. Appearance of mycorrhizal symbiotic fungi is a specific factor affecting distribution of most orchids, but it is very problematic to include it in modelling. Also, there is an uncertainty about an impact of this factor on orchid distribution. Results of different modelling methods are sometimes controversial, this issue is studied, but there are no such studies in orchids modelling. Keywords: Orchids, spatial distribution, models, distribution, prediction
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Anastasia Linyucheva 1.45 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Anastasia Linyucheva 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Anastasia Linyucheva 76 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Pavel Kindlmann, DrSc. 215 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Irena Šímová, Ph.D. 233 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Linda Nedbalová, Ph.D. 153 kB