velikost textu

Krevní paraziti lesních kopytníků se zaměřením na rod Plasmodium

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Krevní paraziti lesních kopytníků se zaměřením na rod Plasmodium
Název v angličtině:
Blood parasites (namely genus Plasmodium) of game ungulates
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Kamila Pařízková
Vedoucí:
doc. RNDr. Jan Votýpka, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Jovana Sádlová, Ph.D.
Id práce:
208906
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra parazitologie (31-161)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Biologie (BBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Haematozoa je skupina prvoků parazitujících u savců, ptáků a plazů, pro které je charakteristický vývoj v krevních buňkách. Někteří zástupci třídy Haematozoa mohou způsobit závažná onemocnění lidí a ztráty v chovech hospodářských a domácích zvířat. U kopytníků se vyskytují tři rody krevních parazitů – Theileria, Babesia a Plasmodium. Tato práce je zaměřena především na rod Plasmodium u lesních kopytníků. Přenašečem těchto parazitů u kopytníků jsou komáři rodu Anopheles. Areál výskytu plasmodií u kopytníků zasahoval až donedávna pouze do Starého Světa, kde byly popsány druhy P. cephalophi, P. bubalis a P. caprae. Tyto druhy byly tradičně popisovány na základě své morfologie pod světelným mikroskopem. Objev molekulárních metod umožnil podrobnější popis a objevení nového druhu P. odocoilei u jelenovitých v Severní a v Jižní Americe. V práci jsou shrnuty dosavadní informace vztahující se k výskytu krevních parazitů u lesních kopytníků. Klíčová slova: Plasmodium, Babesia, Theileria, kopytníci
Abstract v angličtině:
Abstract Haematozoa is a group of protozoa parasitizing in mammals, birds and reptiles that are characterized by development in blood cells. Some representatives of the Haematozoa class may cause serious human illnesses and losses in livestock and domestic animals. In ungulates there are three genera of blood parasites - Theileria, Babesia and Plasmodium. This thesis is focused mainly on the genus Plasmodium in forest ungulates. The vectors of these parasites in ungulates are mosquitoes of the genus Anopheles. Until recently, the area of Plasmodium in ungulates only reached the Old World, where P. cephalophi, P. bubalis and P. caprae were described. These species have traditionally been described on the basis of their morphology under a light microscope. The discovery of molecular methods has allowed a more detailed description and discovery of a new species of P. odocoilei in cervids in North and South America. The paper summarizes the present information related to the occurrence of blood parasites in forest ungulates. Key words: Plasmodium, Babesia, Theileria, ungulates
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Kamila Pařízková 804 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Kamila Pařízková 78 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Kamila Pařízková 78 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Jan Votýpka, Ph.D. 353 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Jovana Sádlová, Ph.D. 346 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Mgr. Milena Svobodová, Dr. 153 kB