velikost textu

Diversity and host specificity of intestinal protists of cockroaches and termites (Blattodea)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Diversity and host specificity of intestinal protists of cockroaches and termites (Blattodea)
Název v češtině:
Diverzita a hostitelská specifita střevních protist švábů a termitů (Blattodea)
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Matyáš Soviš
Vedoucí:
doc. RNDr. Ivan Čepička, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Martin Kolísko
Id práce:
208902
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra zoologie (31-170)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Ekologická a evoluční biologie (EKOEVOBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Blattodea, Isoptera, zadní střevo, hostitelská specifita, diverzita, prvok, Parabasalia, Oxymonadida
Klíčová slova v angličtině:
Blattodea, Isoptera, hindgut, host specificity, diversity, protist, Parabasalia, Oxymonadida
Abstrakt:
Abstrakt Švábi (Blattodea) jsou morfologicky i ekologicky různorodá skupina hmyzu, obývající nejrůznější biotopy. Někteří z nich, včetně části silně odvozené skupiny termitů (Isoptera), se živí dřevem rostlin v různých stádiích rozkladu. Celulóza je ale pro většinu švábů a termitů obtížně stravitelná, proto jim s jejím zpracováním pomáhají symbiotičtí střevní prvoci, pocházející převážně z exkavátních linií Parabasalia a Preaxostyla. Ve své práci shrnuji poznatky o diverzitě organismů, žijících v zadním střevě švábů a termite, a o hostitelské specifitě nejvýznamnějších vývojových linií symbiotických prvoků. Klíčová slova: Blattodea, Isoptera, zadní střevo, hostitelská specifita, diverzita, prvok, Parabasalia, Oxymonadida
Abstract v angličtině:
Abstract The cockroaches (Blattodea) are morphologically and ecologically diverse group of insects living in manifold habitats. Some of them including many termites (Isoptera) feed on wood in various stages of decay. This is however difficult to metabolise for the vast majority of cockroaches and termites and this is why they harbour in their hindguts symbiotic protists belonging mostly to the excavate lineages Parabasalia and Preaxostyla. In this thesis I sum up the knowledge on the diversity of organisms living in the hindgut of cockroaches and termites and on the host specificity of the most important groups of symbiotic protists. Keywords: Blattodea, Isoptera, hindgut, host specificity, diversity, protist, Parabasalia, Oxymonadida
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Matyáš Soviš 927 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Matyáš Soviš 100 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Matyáš Soviš 95 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Ivan Čepička, Ph.D. 126 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Martin Kolísko 39 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Lucie Juřičková, Ph.D. 152 kB