velikost textu

Vymezování spádových obvodů základních škol v Česku: případová studie měst Děčín a Teplice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vymezování spádových obvodů základních škol v Česku: případová studie měst Děčín a Teplice
Název v angličtině:
Delimitation of catchment areas for elementary schools in Czechia: case study of cities Děčín and Teplice
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Zuzana Houšková
Vedoucí:
RNDr. Pavlína Netrdová, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Miroslav Šifta
Id práce:
208901
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Biologie se zaměřením na vzdělávání — Geografie se zaměřením na vzdělávání (UBBZ)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
7. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
spádový obvod, základní škola, Česko
Klíčová slova v angličtině:
catchment area, elementary school, Czechia
Abstrakt:
Abstrakt Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vymezování školských obvodů v Česku. Cílem je představit a diskutovat tuto problematiku a na konkrétních příkladech prezentovat strategie, které obce pro vymezování používají. Jako případové studie byla zvolena města Děčín a Teplice. Z každého města byly vybrány čtyři školské vyhlášky, které byly zpracovány do map. Z výzkumu vyplývá, že školské obvody jsou v obou městech tvořeny podobným způsobem a hranice obvodů tvoří převážně hranice městských částí, dopravní komunikace či přírodní bariéra. Ve vyhláškách byly nalezeny pravděpodobné chyby způsobené nejspíše špatnou formulací textu nebo nepozorností úředníků. Součástí práce jsou také mapy, které byly vytvořeny pro snadnější odhalení chyb ve vyhláškách měst. V Děčíně i Teplicích byla vybrána jedna škola s rizikem segregace dětí z hlediska národnostních menšin. 23.4 2019 bylo provedeno terénní šetření. Z šetření vyplynulo, že na jedné z vybraných škol se k segregaci schyluje, v současné době je ve vyšších třídách poměr národnostních menšin 30 %, v prvních a druhých třídách je poměr menšin nad 50 %. Výsledky šetření potvrdili i místní pedagogičtí pracovníci. Výsledky práce jsou vhodnou úvodní studií pro navazující diplomovou práci.
Abstract v angličtině:
Abstract This bachelor thesis focuses on the problem of creating school catchment areas in Czechia. The aim is to present and discuss the strategies used by the municipalities for defining the school catchment areas on selected examples. Cities Děčín and Teplice have been chosen as case studies. Four school decrees have been selected from each city and maps have been created based on these. My research shows that school catchment areas are created in a similar ways in both cities, and the boundaries of catchment areas are predominantly the boundaries of urban areas, traffic communications, or natural barriers. In the decrees, possible errors were found likely caused by poor wording or inadvertently introduced by the officials. The work also includes maps that have been created to simplify the detection of errors in city decrees. In both Děčín and Teplice, one school has been selected with respect to the risk of segregation of children from the perspective of national minorities. Field survey has been made on 23.4 2019. The investigation has shown that at one of the selected schools, segregation is starting to happen. Currently, the proportion of national minorities is 30% in the higher classes, with minority ratios above 50% in the first and second classes. The results of the investigation have been also confirmed by local educators. The results of the work will be used as introductory study for the subsequent diploma thesis.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Zuzana Houšková 6.2 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Zuzana Houšková 123 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Zuzana Houšková 121 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Pavlína Netrdová, Ph.D. 190 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Miroslav Šifta 543 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D. 152 kB