velikost textu

Sociální chování a komunikace u laboratorního potkana a modely autismu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Sociální chování a komunikace u laboratorního potkana a modely autismu
Název v angličtině:
Social behavior and communication in a laboratory rat and autism models
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Klára Tučková
Vedoucí:
Mgr. Tomáš Petrásek
Oponent:
Mgr. Petra Pohanová
Konzultant:
RNDr. Eva Landová, Ph.D.
Id práce:
208892
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra zoologie (31-170)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Biologie (BBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
29. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
potkan; ultrazvuková komunikace; sociální chování; autismus
Klíčová slova v angličtině:
rat; ultrasonic communication;social behavior;autism
Abstrakt:
Sociální chování je u potkana, jako zvířete žijícího rozmanité a rozvinuté, což zůstalo zachováno i u domestikového laboratorního potkana. Potkani komunikují nejen s pomocí pachů, ale také různých typů vokalizací, které slouží k vyjádření stresu, bolesti či úzkosti nebo naopak pozitivních emocí, i k dorozumívání při sociálním kontaktu. Potkan je díky složitému sociálnímu chování a komunikaci vhodným modelovým organismem pro studium lidských duševních poruch, jako je například autismus. Tato práce podává přehled o přirozeném sociálním chování potkanů, behaviorálních metodikách používaných k jeho testování u animálních modelů, a popisuje vybrané potkaní modely autismu navozené různými typy zásahů (přirozená infekce a chemické narušení vývoje mozku), a srovnává jejich dopad na úrovni chování. Klíčová slova
Abstract v angličtině:
Abstract Social behavior of the brown rat as an animal living in a hierarchical collonies is very diverse and developed, which remains the same with the domestic laboratory rat. Rats communicate not only via odors, but also via various types of vocalizations, which express stress, pain or anxiety or on the other hand positive emotions and also communication during any social contact. Because of complex social behaviour and communication, rat is a suitable model organism for research of human mental disorders such as autism. This thesis gives an overview of natural social behaviour of rats, behavioural methods used for testing of animal models and describes selected rat models of autism induced through various types of interference (natural mutation, gene inactivation, virus infection and chemical disruption of brain development) and compares their impact at the level of rat behaviour. Key words Rat, social behaviour, communication, vocalization, experimantal tasks, model organism, autism, models of autism
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Klára Tučková 977 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Klára Tučková 48 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Klára Tučková 46 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Tomáš Petrásek 127 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Petra Pohanová 134 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Lucie Juřičková, Ph.D. 152 kB