velikost textu

Zavedení nového analytického systému do rutinní biochemické laboratoře

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zavedení nového analytického systému do rutinní biochemické laboratoře
Název v angličtině:
Implementation of new analytical system into a routine biochemical laboratory
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Martin Berdych
Vedoucí:
Maria Khalikova, CSc.
Oponent:
MUDr. Radomír Hyšpler, Ph.D.
Konzultant:
RNDr. Jiří Plíšek, Ph.D.
Id práce:
208889
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra analytické chemie (16-16140)
Program studia:
Zdravotnická bioanalytika (N5207)
Obor studia:
Odborný pracovník v laboratorních metodách (OPLM)
Přidělovaný titul:
RNDr.
Datum obhajoby:
6. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ABSTRAKT V ČEŠTINĚ Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Bc. Martin Berdych Školitel: Mgr. Maria Khalikova, Ph.D. Konzultant: RNDr. Jiří Plíšek, Ph.D. Název diplomové práce: Zavedení nového analytického systému do rutinní biochemické laboratoře Diplomová práce se zabývá postupy v případě výměny biochemického analyzátoru za podmínek běžné laboratorní klinické praxe v biochemické laboratoři. Experimentální část je zaměřena na porovnání analytických systémů COBAS Integra 800 a COBAS 6000 a posouzení míry shody v měření biochemických metod pomocí statistických nástrojů (diferenciální analýza dle Bland –Altmana a regresní analýza dle Passing – Babloka). Za pomoci určení dílčích nejistot výsledků měření byla vyhodnocena verifikace jednotlivých metod pomocí měření kontrolních a referenčních materiálů na analyzátoru COBAS 6000. Porovnávaných osm metod - alaninaminotransferáza, antistreptolyzin-O, aspartátaminotransferáza, C-reaktivní protein, HDL-cholesterol, hořčík, kreatinkináza a LDL-cholesterol – jevilo určitou míru diference, která byla posouzena. Následně u některých metod došlo ke změně referenčních mezí, o čemž byli informováni lékaři. Všech osm metod bylo verifikováno a bylo vyhodnoceno jako vhodné pro zamýšlené použití. Klíčová slova: porovnání analyzátorů, porovnatelnost, verifikace, rutinní praxe biochemické laboratoře, nejistoty měření, opakovatelnost, preciznost
Abstract v angličtině:
ABSTRACT IN ENGLISH Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department: Department of analytical chemistry Candidate: Bc. Martin Berdych Supervisor: Mgr. Maria Khalikova, Ph.D. Consultant: RNDr. Jiří Plíšek, Ph.D. Title of the diploma thesis: Implementation of new analytical system into a routine biochemical laboratory The diploma thesis deals with the procedures in the case of the exchange of a biochemical analyzer under conditions of common laboratory clinical practice in a biochemical laboratory. The experimental part is focused on the comparison of the COBAS Integra 800 and COBAS 6000 analytical systems and the assessment of the degree of conformity in the measurement of biochemical methods using statistical tools (differential analysis according to Bland-Altman and Passing-Bablok regression analysis). With the help of determining the partial uncertainties of the measurement results, it evaluates the verification of individual methods by measuring control and reference materials on the COBAS 6000 analyzer. Comparison of eight methods - alanine aminotransferase, antistreptolysin-O, aspartate aminotransferase, C-reactive protein, HDL cholesterol, magnesium, creatine kinase and LDL cholesterol - a certain degree of difference appeared to have been assessed. Consequently some of the methods had changed the reference limits and the doctors were informed. All eight methods passed through verification and were judged to be appropriate for the intended use. Keywords: comparison of analyzers, comparability, verification, routine practice of biochemical laboratory, uncertainty of measurement, repeatability, precision
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Martin Berdych 3.05 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Martin Berdych 336 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Martin Berdych 334 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Maria Khalikova, CSc. 194 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Radomír Hyšpler, Ph.D. 274 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 280 kB