velikost textu

Alternativní a doplňkové ekonomické systémy v praxi

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Alternativní a doplňkové ekonomické systémy v praxi
Název v angličtině:
Alternative economical and additional systems in practice
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Jitka Preusslerová
Vedoucí:
Mgr. et Mgr. Arnošt Novák
Oponent:
RNDr. Naděžda Johanisová, Ph.D.
Id práce:
208878
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Katedra sociální a kulturní ekologie (24-KSKE)
Program studia:
Ekologie a ochrana prostředí (N1601)
Obor studia:
Sociální a kulturní ekologie (SKE)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
18. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Směna, peníze, obchod, komunita, přírodní prostředí, lokalita, LETS
Klíčová slova v angličtině:
Shift, money, business, community, natural environment, locality, LETS
Abstrakt:
UNIVERZITA KARLOVA FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Katedra sociální a kulturní ekologie Ing. Jitka Preusslerová Alternativní a doplňkové ekonomické systémy v praxi Abstrakt diplomová práce Vedoucí práce: Mgr. et Mgr. Arnošt Novák, Ph.D. Praha 2019 Abstrakt: Tato diplomová práce vychází z premisy dlouhodobé neudržitelnosti stávajícího ekonomického systému a jejím cílem je prozkoumání jeho možných alternativ, případně doplňků, které by mohly přispět k jeho proměně v jeho životaschopnější podobu. První část tvoří literární rešerše, která obsahuje co možná nejširší spektrum souvisejících pojmů, myšlenkových směrů a neopomíjí ani historickou návaznost alternativního ekonomického myšlení. V praktické části se pak výzkum soustředí na dvě konkrétní realizace, které jsou navzájem velmi odlišné. Záměrem je průzkum funkčnosti, jejich nedostatků i pozitiv k čemuž bude využito metody zúčastněného pozorování a rozhovorů s účastníky systémů, případně jejich zakladateli. V závěrečné části je vedena polemika o tom, zda je tato cesta reformace řešením problémů a nedostatků, se kterými se současný ekonomický svět potýká nebo se jedná spíše o náplast na duši pro jedince, kteří si tyto hrozby uvědomují. Klíčová slova: směna, peníze, obchod, komunita, přírodní prostředí, lokalita, LETS
Abstract v angličtině:
UNIVERZITA KARLOVA FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Katedra sociální a kulturní ekologie Ing. Jitka Preusslerová Alternativní a doplňkové ekonomické systémy v praxi Abstract of diploma thesis Vedoucí práce: Mgr. et Mgr. Arnošt Novák, Ph.D. Praha 2019 Abstract: This thesis is based on the premise of long-term unsustainability of the current economic system and its aim is to explore possible alternatives, or supplements, which could contribute to its transformation into more viable form. The first part consists of a literature research that contains the widest possible range of related concepts, thought and does not neglect the historical continuity of alternative economic thinking. In the practical part the research focuses on two concrete implementations, which are very different from each other. The intention is to explore functionality, their drawbacks and bright sides to which the method of participating observation and interviews with system members or their founders will be used. In the final part there is a discussion about whether this reformation path is the right solution to the problems and shortcomings that the current economic world is facing, or rather a patch for the soul for individuals who are aware of these threats. Key words: shift, money, business, community, natural environment, locality, LETS
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jitka Preusslerová 2.57 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jitka Preusslerová 214 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jitka Preusslerová 213 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. et Mgr. Arnošt Novák 276 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Naděžda Johanisová, Ph.D. 327 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Ivan Rynda 153 kB