velikost textu

Metabolismus tyrosinkinasového inhibitoru cabozantinibu jaterními mikrosomy potkana

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Metabolismus tyrosinkinasového inhibitoru cabozantinibu jaterními mikrosomy potkana
Název v angličtině:
Metabolism of tyrosine kinase inhibitor cabozantinib by rat liver microsomes
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Tomáš Jurečka
Vedoucí:
Mgr. Radek Indra, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Iveta Mrízová
Id práce:
208870
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra biochemie (31-250)
Program studia:
Biochemie (B1406)
Obor studia:
Biochemie (BBIO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
mikrosomy, cytochromy P450, cabozantinib, HPLC
Klíčová slova v angličtině:
microsomes, cytochrome P450, cabozantinib, HPLC
Abstrakt:
Abstrakt Cabozantinib je protinádorové léčivo, které bylo schváleno pro léčbu progresivního karcinomu štítné žlázy organizacemi FDA i EMA. Cabozantinib působí jako tyrosinkinasový inhibitor. Blokuje receptory signálních drah důležitých pro růst nádorů. Předkládaná bakalářská práce rozšiřuje poznatky o metabolismu cabozantinibu. V práci je studován metabolismus cabozantinibu jaterními mikrosomy izolovanými z různých laboratorních zvířat (potkan, myš a králík) a vliv jednotlivých izoforem cytochromů P450 (CYP) na metabolismus cabozantinibu jaterními mikrosomy potkana. Práce zahrnuje rovněž optimalizaci metody separace metabolitů cabozantinibu pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC) a následnou identifikaci pomocí hmotnostní spektrometrie. Za použití mikrosomů izolovaných z různých laboratorních zvířat byly detekovány až tři metabolity: M1, monohydroxycabozantinib a O-desmethylcabozantinib. Pomocí myších mikrosomů byl cabozantinib metabolizován především na O-desmethylcabozantinib a pomocí králičích mikrosomů především na monohydroxycabozantinib. Mikrosomy z kontrolních potkanů tvořily dva metabolity s převahou monohydroxycabozantinibu. Největší množství metabolitů bylo tvořeno mikrosomy potkanů premedikovaných PCN. Tyto výsledky tak naznačují důležitost cytochromů 3A podrodiny na metabolické přeměně cabozantinibu. Klíčová slova: mikrosomy, cytochromy P450, cabozantinib, HPLC
Abstract v angličtině:
Abstract Cabozantinib is an anticancer drug that was approved for treatment of progressive thyroid cancer by FDA and EMA organizations. Cabozantinib is a tyrosine kinase inhibitor. It blocks signal pathway receptors that are important for growth of tumors. This bachelor's thesis describes the findings about the metabolism of cabozantinib. It studies metabolism of cabozantinib in hepatic microsomes isolated from various laboratory animals (rat, mouse and rabbit) and impact of particular isoforms of cytochromes P450 (CYP) on metabolism of cabozantinib in rat hepatic microsomes. The bachelor's thesis also describes the optimization of method for separation metabolites of cabozantinib by high performance liquid chromatography (HPLC) and also identification of metabolites using mass spectrometry. Up to three different metabolites were detected by utilizing hepatic microsomes isolated from various laboratory animals. Those were M1, monohydroxycabozantinib and O-desmethylcabozantinib. Mouse microsomes oxidized cabozantinib mainly to O-desmethylcabozantinib and rabbit microsomes metabolised cabozantinib mainly to monohydroxycabozantinib. Microsomes from controlled rats produced two metabolites with the overall majority of monohydroxycabozantinib. The highest number of metabolites was produced by microsomes from rats pretreated pregnenolone carbonitrile. These results indicate the importance of cytochrome P450 3A to metabolism of cabozantinib. [In Czech] Key words: microsomes, cytochrome P450, cabozantinib, HPLC
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tomáš Jurečka 1.42 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Tomáš Jurečka 113 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Tomáš Jurečka 109 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Radek Indra, Ph.D. 229 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Iveta Mrízová 440 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. 154 kB
Stáhnout Errata Bc. Tomáš Jurečka 393 kB