velikost textu

Světelné znečištění Kladenska

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Světelné znečištění Kladenska
Název v angličtině:
Light pollution of the Kladno region
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Ondřej Klauda
Vedoucí:
RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Ladislav Bobr
Id práce:
208855
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Program studia:
Geografie (B1301)
Obor studia:
Geografie a kartografie (BGEKA)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
6. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
světelné znečištění, jas noční oblohy, bariérový efekt lesa, Sky Quality Meter, Kladensko
Klíčová slova v angličtině:
light pollution, night sky brightness, barrier effect of forest, Sky Quality Meter, Kladno region
Abstrakt:
Abstrakt Světelné znečištění je enviromentální problém způsobený nadužíváním umělého světla v nočních hodinách. Světelné znečištění zasahuje především hustě osídlené oblasti a průmyslové regiony. Kromě rozjasnění noční oblohy způsobuje světelné znečištění také diskomfort a má negativní zdravotní a enviromentální dopady. Literární rešerše bakalářské práce pojednává ve třech kapitolách o světle, světelném znečištění a zájmovém území. Praktická část zkoumá interakci krajiny a světelného znečištění. Na základě terénních měření jasoměrem Sky Quality Meter v blízkém okolí města Kladna je posuzován vliv lesa na šíření světelného znečištění. Pracovní hypotéza předpokládá bariérový efekt lesa. Výsledek hypotézu bezpečně nepotvrzuje, nicméně se projevil vliv Prahy na jas noční oblohy. Klíčová slova: světelné znečištění, jas noční oblohy, bariérový efekt lesa, Sky Quality Meter, Kladensko
Abstract v angličtině:
Abstract Light pollution is an environmental problem caused by overuse of artificial light at night. Light pollution mainly affects densely populated areas and industrial regions. In addition to night sky brightening, light pollution also causes discomfort and has negative health and environmental impacts. The literature review of this bachelor thesis deals with light, light pollution and the study area in three chapters. The aim of the practical part is examination of interaction of landscape and light pollution. On the basis of field measurements by the Sky Quality Meter in the surroundings of Kladno, the effect of forest on propagation of light pollution is assessed. The working hypothesis assumes the barrier effect of the forest. The hypothesis is not safely confirmed by the results, nevertheless the influence of Prague on night sky brightness has been shown. Keywords: light pollution, night sky brightness, barrier effect of forest, Sky Quality Meter, Kladno region
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Ondřej Klauda 7.81 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Ondřej Klauda 84 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Ondřej Klauda 102 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D. 98 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Ladislav Bobr 2.18 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Radan Huth, DrSc. 153 kB