velikost textu

Prostorová aktivita ptáků a metody jejího kontinuálního sledování

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Prostorová aktivita ptáků a metody jejího kontinuálního sledování
Název v angličtině:
Spatial activity of birds and methods of its continuous monitoring
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jan Havelka
Vedoucí:
RNDr. Ondřej Sedláček, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Ondřej Kauzál
Id práce:
208841
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra ekologie (31-162)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Ekologická a evoluční biologie (EKOEVOBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
prostorová aktivita; využívání prostředí; teritorialita; migrace; disperze; telemetrie; geolokátory
Klíčová slova v angličtině:
space use; territoriality; migration; movements; dispersal; telemetry; geolocators
Abstrakt:
Cílem této práce bylo shromáždit současné znalosti o prostorové aktivitě ptáků se zaměřením na studium její vnitřní struktury pomocí moderních telemetrických zařízení, která umožňují kontinuální sledování malých druhů zvířat. Ve světle těchto metod se jeví dříve staticky studované domovské okrsky ptáků jako dynamické oblasti, měnící se spolu s denní dobou, stádiem hnízdního cyklu, pohlavím, věkem a sociálním statutem jedince. Díky detailní automatizované telemetrii dokážeme studovat i velmi skryté ptačí chování a jeho charakteristiky ve více rozměrném prostoru. Kontinuální sledování umožňuje také detailnější studium migrace, její konektivity a její vliv na ostatní části života ptáků. Tyto nově nabyté znalosti by měly být v budoucnu využity k cílené ochraně vzácných druhů ptáků.
Abstract v angličtině:
The aim of this work was to collect current knowledge of avian spatial aktivity focusing to its internal structure, using modern telemetry devices which allows continuous monitoring of small animal species. In the light of these new methods, avian home ranges seem to be more dynamic structures, changing during diurnal and nocturnal acitvities, breeding cycle, age, sex and social statut of a bird. Thanks to detailed radiotelemetry we can observe even secretive animal behaviour and its characteristics in three dimensions. Continual monitoring allows us to study migration in a detailed way, its influence to other parts of their annual cycle and to asses migration connectivity. In future these new information should be used for targeted conservation of endangered species.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jan Havelka 896 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jan Havelka 71 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jan Havelka 67 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Ondřej Sedláček, Ph.D. 102 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Ondřej Kauzál 157 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. David Hořák, Ph.D. 152 kB
Stáhnout Errata Bc. Jan Havelka 225 kB