velikost textu

The United States, China, and the Emerging Balance of Power in the Arctic

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
The United States, China, and the Emerging Balance of Power in the Arctic
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Zachary Colin Lavengood
Vedoucí:
PhDr. Jan Hornát
Oponent:
Doc. PhDr. Francis D. Raška, Ph.D.
Id práce:
208826
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra severoamerických studií (23-KAS)
Program studia:
Mezinárodní teritoriální studia (N6702)
Obor studia:
Teritoriální studia (MAS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
20. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Arktida, Mocenská Rovnováha, Realismus, Čína, Spojené Státy Americké, arktická námořní přeprava, arktické nerostné surovioy
Klíčová slova v angličtině:
Arctic, Balance of Power, Realism, China, United States of America, Arctic Shipping, Arctic Resources
Abstrakt:
Abstrakt V souvislosti s rostoucím tempem klimatických změn posledních dvou desetiletí se region Arktidy znovu dostává do centra mezinárodní politiky. Tání pevninských ledovců a permafrostů v Arktidě nejen že zvyšuje dostupnost těžby nerostných surovin, ropy a zemního plynu, ale také otevírá možnosti vzniku nových cest námořní dopravy, které mají potenciál radikálně změnit podobu světového obchodu. Geopolitický potenciál Arktidy se tak zvyšuje, což má za následek zvýšení zájmu světových velmocí o tento region. Výjimkou nejsou ani Spojené státy americké a Čínská lidová republika, na něž se tato práce zaměřuje. Jejich příslušné arktické politiky totiž formují rovnováhu sil nejen mezi nimi samotnými, ale i mezi ostatními aktéry mezinárodní politiky. Spojené státy americké dlouhou dobu zaujímaly v otázce Arktidy postoj laissez-faire, což způsobilo, že v porovnání s ostatními aktéry co do přítomnosti v arktické regionu značně zaostávají. Oproti tomu Čína se rozhodla navzdory své zeměpisné vzdálenosti výrazně svou přítomnost v regionu posílit. Arktidě totiž přikládá strategickou roli ve svém projektu novodobé Hedvábné stezky (Belt and Road Project). Z pohledu realismu se rovnováha sil v Arktidě momentálně jeví jako stabilní, neboť jednotliví aktéři pokračují ve vyplňování prostoru, jež byl až doposud mocensky nezaplněn. To jim prozatím umožňuje vyhnout se krokům, které by mohly vést ke konfliktu. Tato stabilita nicméně nemusí trvat věčně. V důsledku globálního oteplování totiž Arktida nabývá strategického významu a v okamžiku, kdy se dosavadní mocenské vakuum zaplní, rovnováha sil se začne posouvat, což bude mít za následek zvýšení pravděpodobnosti konfliktu. Provázanosti geopolitického významu Arktidy s otázkou mocenské rovnováhy nebyla doposud odbornou veřejností věnovaná dostatečná pozornost. Záměrem této diplomové práce je tedy jednak tuto mezeru vyplnit, ale také dát podnět k dalšímu výzkumu tohoto důležitého geopolitického regionu.
Abstract v angličtině:
Abstract The increasing pace of climate change in the last two decades has brought the Arctic, a former geopolitical afterthought, into growing prominence on the global stage. Receding ice and melting tundra have made a cornucopia of rare earth metals and hydrocarbons ripe for extraction as well as opened new shipping lanes which have the potential to revolutionize how goods are moved around the planet. In this emerging environment is a budding balance of power which involves the most powerful actors in the world-system, two of which, the United States of America and the People’s Republic of China, are the focus of this thesis. Their respective arctic policies shape the balance of power for not only themselves, but for all other actors in the theater. The United States’ laissez faire attitude towards the Arctic has caused it to fall behind the progress of other powers in the region which could make it difficult to assert its influence in the theater in the future. China however has chosen to follow an ambitious arctic policy despite its geographical distance from the region, and has given the arctic a prominent position in its greater Belt and Road project, much to the suspicion of traditional arctic powers. Analyzed through a realist lens, the balance of power in the Arctic appears to be stable for the time being as actors continue to fill in a vacuum of influence, allowing them to avoid maneuvers which might raise tensions to unacceptable levels. This stability though will not last forever. The Arctic is still revealing its bounty via the progression of climate change and as the vacuum fills the balance of power will begin to shift making conflict more likely. The interconnected arctic dynamic and the emerging balance of power has yet to receive intensive study from academia, an oversight which this work aims to diminish, as well as prompt further research this increasingly important geopolitical region.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Zachary Colin Lavengood 2.07 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Zachary Colin Lavengood 205 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Zachary Colin Lavengood 183 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Zachary Colin Lavengood 178 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jan Hornát 248 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. PhDr. Francis D. Raška, Ph.D. 119 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc., PhDr., JUDr. Ivo Šlosarčík, LL.M., PhD. 151 kB