velikost textu

Přirozená regenerace smrku v horské smrčině a na plochách disturbovaných kůrovcem

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Přirozená regenerace smrku v horské smrčině a na plochách disturbovaných kůrovcem
Název v angličtině:
Natural regeneration of Norway spruce in mountain forests and at disturbed plots
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Renáta Urbanová
Vedoucí:
RNDr. Věroslava Hadincová, CSc.
Oponent:
Mgr. Josef Brůna
Id práce:
208824
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra botaniky (31-120)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Biologie se zaměřením na vzdělávání — Geografie se zaměřením na vzdělávání (UBBZ)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
18. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
regenerace smrku, horské smrčiny, kůrovcová kalamita, klíčení semen, semenné roky, granivorie, semenná banka, přežívání semenáčků
Klíčová slova v angličtině:
white spruce regeneration, mountain spruce forests, bark beetle disturbance, seed germination, mast years, granivory, seed bank, seedling survival
Abstrakt:
Abstrakt Přirozená regenerace smrku Picea abies v nenarušené horské smrčině a na disturbovaných plochách vzniklých následkem větrných bouří a přemnožení podkorního druhu hmyzu, především lýkožrouta smrkového (Ips typographus), probíhá primárně prostřednictvím klíčení semen z přechodné půdní semenné banky. Stav půdní semenné banky se odvíjí od dostupného množství semen, které je mezi lety značně proměnlivé. Meziroční změny ve velikosti semenné produkce jsou způsobeny nepravidelným výskytem semenných let, které odráží změny počasí v souvislosti s probíhající změnou klimatu. Zvýšená průměrná teplota vzduchu a nerovnoměrné rozložení srážek v průběhu roku májí pozitivní účinek na fenologii smrku, následnou velikost úrody semen včetně jejich kvality a zvyšující frekvenci semenných let. Velké množství semen během semenných let indukuje zvětšení počtu predátorů semen, pro které jsou semena v horské smrčině zdrojem potravy nebo jim zajišťují životní prostředí pro jejich vývoj. Granivorní bezobratlí, malý obratlovci, ale i houbové patogeny svou aktivitou významně snižují podíl životaschopných semen potřebných pro regeneraci smrkových porostů. Tato bakalářská práce shrnuje dosavadní poznatky, které vysvětlují interakce a mechanismy spojené s půdní semennou bankou smrku Picea abies, a ukazuje, co předchází tomu, než smrková semena vyklíčí, a než z nich vzniknou semenáčky. Klíčová slova: regenerace smrku, horské smrčiny, kůrovcová kalamita, klíčení semen, semenné roky, granivorie, semenná banka, přežívání semenáčků
Abstract v angličtině:
Abstract The natural regeneration of Picea abies in undisturbed mountain spruce forests as well as in disturbed areas formed by windstorms and overgrowth of bark beetles, especially spruce bark beetle (Ips typographus), takes place primarily through seed germination from a transitional soil seed bank. The quality of the soil seed bank depends on the amount of seeds available, which varies significantly throughout years, and on environment conditions. Interannual changes in the amount of seeds produced are caused by the irregular occurrence of seed years, which reflects weather changes in the context of ongoing climate change. Increased average air temperature and unevenly distributed rainfalls throughout the year have a positive effect on the spruce phenology, seed abundance and quality and results in increasing frequency of seed years. The large amount of seeds during seed years induces increased abundance of granivores for which the seeds are the source of nutrients and environment for their development. Seed predators of invertebrates and, small vertebrates groups and fungal pathogens significantly reduce the proportion of seeds needed for spruce natural regeneration. This bachelor thesis summarizes up to now knowledge explaining mechanisms and interactions associated with the soil seed bank of Picea abies. Furthermore, it demonstrates what precedes the seed germination and seedling formation Key words: white spruce regeneration, mountain spruce forests, bark beetle disturbance, seed germination, mast years, granivory, seed bank, seedling survival
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Renáta Urbanová 957 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Renáta Urbanová 132 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Renáta Urbanová 129 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Věroslava Hadincová, CSc. 244 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Josef Brůna 129 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Jan Mourek, Ph.D. 153 kB