velikost textu

Komparace sovětské a americké propagandy za druhé světové války

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Komparace sovětské a americké propagandy za druhé světové války
Název v angličtině:
Comparation of US and Soviet propaganda during WW2
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Václav Chrz
Vedoucí:
PhDr. Ondřej Slačálek
Oponent:
prof. Dr. Pavel Barša, M.A.
Id práce:
208814
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav politologie (21-UPOL)
Program studia:
Politologie (B6701)
Obor studia:
Politologie (PO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
propaganda|diskurz|vizuální sociologie|symbol|sémiologie
Klíčová slova v angličtině:
propaganda|discourse|visual sociology|symbol|semiology
Abstrakt:
Abstrakt Cílem této bakalářské práce je skrze propagandistické plakáty Sovětského svazu a Spojených států, produkovaných za druhé světové války, nahlédnout do myšlenkových mechanismů daných společností. Vycházím z předpokladu, že hovorem o něčem hovoříme zároveň i o sobě (výběrem výrazů nebo předmětem rozpravy). Zároveň se inspiruji specifickým sémiologickým přístupem rozvinutým Rolandem Barthesem. Podle něj nesou sdělení i druhotné významy, které jsou recipientům za nějakým účelem předkládány jakoby mimoděk. K propagandistickým plakátům tak přistupuji jako ke sdělením, která mají svou přiznanou, manifestní část, zároveň však nesou i sekundární, latentní rovinu. Ta není na první pohled zřetelná, je ji třeba dostat na povrch a dekódovat. K takovému rozkrývání sekundárních sdělení dojde v rámci třech témat, která jsem si stanovil. V rámci prvního se budu zabývat tím, jak dané společnosti vyobrazovaly sami sebe. Ve druhém tématu se zaměřím na vyobrazování nepřítele a třetí téma věnuji líčenému obrazu žen. V závěrečné části porovnám, jakým způsobem se vnímání zvolených okruhů podobá či liší u dvou zkoumaných společností. Má práce bude mít zároveň přesah ve zhodnocení, který stát svá sdělení více kóduje do metajazyka vlastnímu latentní části sdělení. Klíčová slova: Propaganda, mytologie, SSSR, USA
Abstract v angličtině:
Abstract The goal of this bachelor thesis is to peek into thoughts mechanisms of Soviet and United States society through propaganda posters they published during the World War II. I suppose, that the conversation about something indicates something about ourselves as well (by the selection of expressions or by the subject of debate). Simultaneously I inspire myself by the specific semiological approach developed by Roland Barthes. He claims that every communication has certain secondary meaning that is submitted to the recipients for some purpose. I perceive propaganda posters as a communication that has its own admitted, declared part but at the same time it also has secondary, latent part which is not very obvious at first, but it is necessary to decode it. This mentioned decoding of secondary communication will occur in three topics which I established. Firstly I will analyze how indicated societies pictured themselves. Secondly I will focus on the picture of the enemy. Third theme will be dedicated to the picture of women. In the final part I will compare how indicated societies pictured chosen topics. Keywords: Propaganda, mythology, USSR, USA
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Václav Chrz 2.27 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Václav Chrz 88 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Václav Chrz 85 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Ondřej Slačálek 665 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Dr. Pavel Barša, M.A. 255 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. Dr. Pavel Barša, M.A. 152 kB