velikost textu

Specifikace a diferenciace buněk v průběhu vývoje pankreatu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Specifikace a diferenciace buněk v průběhu vývoje pankreatu
Název v angličtině:
Specification and differentiation of cells in pancreatic development
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jessica Malfatti
Vedoucí:
RNDr. Gabriela Pavlínková, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Olga Horáková, Ph.D.
Id práce:
208767
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Program studia:
Speciální chemicko-biologické obory (B3912)
Obor studia:
Molekulární biologie a biochemie organismů (BMOBIBO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
31. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
exokrinních a endokrinních pankreatické buňky, transkripční faktory, diabetes mellitus, transdiferenciace
Klíčová slova v angličtině:
endocrine and exocrine pancreas cells, transcription factor, diabetes mellitus, transdifferentiation
Abstrakt:
Abstrakt Pankreatická tkáň se dělí na exokrinní a endokrinní část. Exokrinní obsahuje acinární buňky, které produkují trávicí enzymy, a duktální buňky tvořící síť kanálků pro export enzymů do duodena. Endokrinní část tvoří Langerhansovy ostrůvky obsahující 5 typů buněk: α, β, δ, ε a PP-buňky produkující glukagon, inzulín, somatostatin, ghrelin a pankreatický polypeptid. Vývoj pankreatu je rozdělen na primární, sekundární a terciální tranzici. Nejdůležitějším specifikačním transkripčním faktorem pro doménu pankreatu během primární tranzice je pankreatický duodenální homeoboxový gen 1. Pro specifikaci a diferenciaci acinárních buněk je nezbytný pankreatický transkripční faktor 1A. Všechny prekurzory endokrinních buněk exprimují neurogenin 3, který je specifikačním faktorem endokrinní tkáně. Diferenciace a regulace funkce endokrinních buněk se účastní velké množství transkripčních faktorů. V případě absence anebo dysfunkce některého transkripčního faktoru může docházet k patologiím jako je diabetes mellitus, karcinom pankreatu nebo pankreatitida. Klíčová slova Pankreas, Langerhansovy ostrůvky, inzulín, glukagon, vývoj, diferenciace, diabetes
Abstract v angličtině:
Abstract Pancreas is divided into exocrine and endocrine tissue. The exocrine part contains acinar cells, which produce digestive enzymes, and ductal cells that help with their transportation to the duodenum. The islets of Langerhans form the endocrine part and consist of 5 types of cells; α, β, δ, ε, and PP-cells, producing hormones glucagon, insulin, somatostatin, ghrelin and pancreatic polypeptide, respectively. Pancreas development is divided into primary, secondary and tertiary transition. Many transcription factors participate in the cell specification and differentiation processes. Pancreatic duodenal homeobox 1 specifies the pancreatic domain in primary transition. Pancreas-specific transcription factor 1A is important for the specification and differentiation of acinar cells. All endocrine cell precursors express Neurogenin 3, a key specification factor of endocrine cells. A large number of transcription factors regulate differentiation of endocrine cells as well as their function. Absence or dysfunction of some transcription factors have been associated with pathologies, for example diabetes mellitus, pancreatic carcinoma or pancreatitis. Key words Pancreas, islets of Langerhans, insulin, glucagon, development, differentiation, diabetes
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jessica Malfatti 1.61 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jessica Malfatti 115 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jessica Malfatti 110 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Gabriela Pavlínková, Ph.D. 83 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Olga Horáková, Ph.D. 391 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Tomáš Mašek, Ph.D. 152 kB