velikost textu

The Mystery of the Woman and the Beast: Rhetorical-Narrative Analysis of Revelation 17:1 - 18

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
The Mystery of the Woman and the Beast: Rhetorical-Narrative Analysis of Revelation 17:1 - 18
Název v češtině:
Tajemství ženy a šelmy: rétoricko-narativní analýza Zjevení 17:1 - 18
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Michal Schejbal, BA
Vedoucí:
Mgr. Jiří Lukeš, Th.D.
Id práce:
208761
Fakulta:
Husitská teologická fakulta (HTF)
Pracoviště:
HTF - Katedra biblistiky a judaistiky (28-15)
Program studia:
Teologie (N6141)
Obor studia:
Husitská teologie (HT)
Přidělovaný titul:
ThDr.
Datum obhajoby:
13. 2. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
apokalypsa, literární analýza, rétorická kritika, narativní kritika, rétorická naratologie, přesvědčování, Zjevení Janovo, Zjevení 17, nevěstka, prostitutka, šelma
Klíčová slova v angličtině:
apocalypse, literary analysis, rhetorical criticism, narrative criticism, rhetorical narratology, persuasion, The book of Revelation, Revelation 17, harlot, prostitute, beast
Abstrakt:
Tajemství ženy a šelmy rétoricko-narativní analýza Zjevení 17:1-18 Tato diplomová práce nazvaná „Tajemství ženy a šelmy“ se snaží odkrýt tajemné poselství Zjevení 17:1-18 použitím rétoricko-narativní analýzy na text. Tato analýza zahrnuje specifickou metodologii postavenou na syntéze rétorického a narativního kriticismu spolu se zvláštní pozorností k argumentačním prostředkům. Koncepce práce je postavena na porozumění poselství textu sama o sobě, které je předáváno primárně svým vlastním implicitním posluchačům, a které se distancuje od předčasného teologizování, které se často objevuje právě při práci s knihou Zjevení. Díky narativnímu zaměření práce je značný prostor věnován analýze apokalyptické literární tradice a literárním aspektům samotné knihy. Pozornost je věnována původu apokalyptické tradice, stejně tak jejímu žánru, spolu s jejími specifickými motivy a funkci. Kniha Zjevení je viděna jako součást dlouho se vyvíjející apokalyptické tradice, s níž sdílí některé společné rysy, zatímco je sama o sobě stále originální. Unikátní kvality Zjevení jsou pak plně prozkoumány v následující kapitole. Zvláštní pozornost je věnována žánru, obraznosti, intertextualitě a struktuře knihy. Tyto elementy přispívají k tajemné povaze knihy, protože rozšiřují její význam a fungují jako silný argumentační nástroj. Jádro práce je exegetická a rétoricko-narativní analýza. Exegetická analýza otevírá obsah narativu za pomocí synchronního přístupu historicko-gramatické metody k zachycení nejvýraznějších myšlenek příběhu. Obsah kapitoly je uspořádán podle vývoje příběhu. Tato kapitola slouží jako příprava pro další rétoricko-narativní analýzu a také jako její nezbytná kontrola. Metoda rétoricko- narativního přístupu je poté aplikována v následující kapitole zkoumáním rétorických a narativních prvků v textu s ohledem na jejich argumentační sílu. Celá argumentace v příběhu je také prozkoumána jako kompaktní jednotka, aby bylo možné demonstrovat vývoj argumentace v textu. Diplomová práce je následně zakončena finálním zhodnocením výsledků celé práce. Je poukázáno na to, že použití rétoricko-narativní analýzy předpokládá autorovu dobu jako výchozí časový bod, a že metoda je náchylná k propagování své hermeneutické perspektivy. Dále je poukázáno na to, že argumentační aspekty textu jsou kreativně předávány na různých úrovních, aby ovlivnily myšlení a postoj posluchačů. Nakonec je poukázáno na to, že výsledky předložené v práci se hodí pro širší teologickou reflexi nad textem.
Abstract v angličtině:
The Mystery of the Woman and the Beast Rhetorical-Narrative Analysis of Revelation 17:1-18 This diploma thesis called “The Mystery of the Woman and the Beast” seeks to unveil the mysterious message of Revelation 17:1-18 by applying the rhetorical-narrative analysis to the text. This analysis entails a specific methodology drawn from the synthesis of both rhetorical and narrative criticism with special regard to persuasive features. The conception of the thesis is based on understanding the message of the text in its own right communicated primarily to its own implicit audience distancing itself from premature theologizing often done especially when dealing with the book of Revelation. Due to the narrative focus of the thesis, considerable space is devoted to analyzing apocalyptic literary tradition and literary aspects of the book itself. Attention is paid to the origin of the apocalyptic tradition as well as the nature of its genre together with its specific motifs and function. The book of Revelation is seen as a part of long-developing apocalyptic tradition sharing some common traits while still being original in its own right. The unique qualities of Revelation are then fully explored in the following chapter. Of particular importance are the genre, imagery, intertextuality, and structure of the book. These elements contribute to the mysterious nature of the book since they expand its meaning and functioning as a powerful, persuasive device. The gist of the thesis is exegetical and rhetorical-narrative analysis. The exegetical analysis opens the content of the narrative using the synchronic historical-grammatical method to capture the most significant ideas communicated within. The content of the chapter is arranged according to the development of the story. This chapter serves as a preparation for further rhetorical-narrative analysis and also as its necessary check. The method of rhetorical-narrative approach is then applied in the following chapter by exploring the rhetorical and narratival elements in the text with regard to their persuasive force. The whole persuasive argumentation in the story is also explored as a compact unit in order to demonstrate the development of persuasion in the text. The thesis is subsequently concluded with a final evaluation of the outcomes of the whole thesis. It is pointed out that the employment of rhetorical-narrative analysis presumes time of the author as a temporal point of departure and that the method is prone to promote its hermeneutical perspective. Further, it is pointed out that the persuasive aspects of the text are creatively communicated on various levels to change the mind and attitude of the audience. Finally, it is pointed out that the results laid out in the thesis are suited for further theological reflection of the text.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Michal Schejbal, BA 6.51 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Michal Schejbal, BA 110 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Michal Schejbal, BA 108 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek 282 kB