velikost textu

Zastavení podílu v korporaci

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zastavení podílu v korporaci
Název v angličtině:
Share pledge in a corporation
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Dominik Pašek
Vedoucí:
JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D.
Id práce:
208756
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
27. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
zástavní právo, korporace, podíl
Klíčová slova v angličtině:
lien, corporation, share
Abstrakt:
Zastavení podílu v korporaci Abstrakt Rigorózní práce se zabývá zástavním právem k podílu v korporaci. Hned ze začátku rozebírám smysl a účel zástavního práva. Následuje část zabývající se zastavitelností podílu v korporaci. Nejprve rozebírám zastavitelnost podílu jakou nehmotné věci movité, která představuje soubor práv a povinností vyplývajících z účasti v korporaci, a následně i zastavitelnost podílů v jednotlivých typech korporací, včetně spolku a společenství vlastníků jednotek. Rozdíly spočívají také v tom, zda podíl je či není představován cenným papírem. Následně se zabývám vznikem zástavního práva, přičemž se zaměřuji na různé tituly, z nichž zástavní právo může vzniknout, a také otázkou okamžiku vzniku zástavního práva. Detailně rozebírám konsenzuální vznik zástavního práva, tedy na základě zástavní smlouvy. Následuje vznik zástavního práva ex actu, a to na základě schválení dohody dědiců o rozdělení pozůstalosti soudem a na základě rozhodnutí správce daně dle daňového řádu; uvádím k tomuto i praktické informace sdělené Generálním finančním ředitelstvím. Poté rozebírám zástavní právo vznikající ex lege, přičemž dovozuji několik možností, kdy by teoreticky mohlo vzniknout. V části práce, kterou považuji za stěžejní, rozebírám společnická práva zástavního věřitele, která může vykonávat, a to nejprve nemajetková, a následně majetková. U nemajetkových společnických práv je důležitý zejména rozdíl mezi podíly vtělenými a nevtělenými do cenných papírů, u majetkových společnických práv je zároveň zásadní, zda je zajištěný dluh splatný či nikoliv. Závěrem se zabývám výkonem zástavního práva. Nejdříve rozebírám zahájení výkonu zástavního práva se zohledněním široké informační povinnosti zástavního věřitele a důsledky porušení informační povinnosti vyplývající zejména z předkupního práva. Následně rozebírám jednotlivé způsoby výkonu zástavního práva, a to od prodeje z volné ruky až po zpeněžení dle jiného zákona. Nakonec popisuji zvláštní druhy výkonu zástavního práva, které jsou charakteristické pouze pro podíl v korporaci. V závěru pak stručně shrnuji obsah celé práce. Klíčová slova: zástavní právo, korporace, podíl
Abstract v angličtině:
Share pledge in a corporation Abstract The thesis deals with the share pledge in a corporation. In the beginning I analyse the meaning and purpose of the lien. The following section deals with pledgeability of a share in a corporation. Firstly, I discuss the pledgeability of a share as an intangible movable asset that represents a set of rights and obligations arising from participation in a corporation and, further, the share pledge in each type of corporation, including the association and unit owners' association. The different rules for shares depend on whether they are in a form of a security or not. Subsequently, I deal with the formation of a lien, while focusing on the various titles from which the lien can arise and the question of the moment of creation of the lien. I analyse in detail the creation of a consensual lien, i.e. on the basis of a pledge contract. This is followed by the creation of an ex actu lien on the basis of a court’s approval of an agreement of the heirs to divide the estate, and on the basis of a tax administrator's decision pursuant to the Tax Code, where I also provide practical information communicated by the General Financial Directorate. Then I analyse the ex lege lien, and I deduce several options where it could theoretically arise. In the part of the work that I consider to be fundamental, I analyse the shareholders rights of the lien creditor that can be exercised, first non-proprietary rights, and then property rights. In particular, the distinction between shares embodied and not-embodied in securities is important for non-proprietary shareholders rights, and whether the secured debt is due or not is also essential for shareholders property rights. Finally, I deal with the performance of the lien. Firstly, I discuss the commencement of the performance of the lien, especially with regard to the wide information duty of the lien creditor and the consequences of the breach of the information duty, especially with regard to the pre-emption right. Subsequently, I analyse individual ways of performance of the lien, from the free hand sale by the lien creditor to the monetization of the lien under another law. Finally, I describe the particular types of lien performance that are characteristic for the share in a corporation. In the conclusion, I briefly summarize the content of the whole thesis. Key words: lien, corporation, share
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Dominik Pašek 2.38 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Dominik Pašek 253 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Dominik Pašek 185 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. 132 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. 111 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 178 kB