velikost textu

Kogentnost a dispozitivnost nového práva obchodních společností

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kogentnost a dispozitivnost nového práva obchodních společností
Název v angličtině:
New corporate law imperativeness and dispositivity
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Jozef Szmuda
Oponent:
JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.
Id práce:
208755
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
11. 2. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Název, abstrakt a klíčová slova v českém jazyce Kogentnost a dispozitivnost nového práva obchodních společností Abstrakt Disertační práce vychází ze základní premisy, že stěžejní zásadou soukromého práva je autonomie vůle, právo obchodních společností nevyjímaje. Proto pokud má být předmětem zkoumání kogentnost a dispozitivnost práva obchodních společností, musí být zkoumáno to, jakým způsobem se v právu obchodních společností projevuje autonomie vůle a jak je omezována. Veškerá omezení autonomie vůle disponovat se svým soukromoprávním vztahem jsou realizována prostřednictvím určitých limitů, stanovujících hranice, které subjekty právního vztahu nemůžou svým jednáním překročit. V práci je proto provedena kategorizace druhů omezení autonomie vůle a limitů, skrze které se druhy omezení autonomie vůle v právu obchodních společností realizují. Zkoumání limitů autonomie vůle vede v práci k dílčímu závěru, že všechny jejich kategorie lze podřadit pod obecný požadavek, aby právní jednání bylo v souladu se smyslem a účelem zákona. Smysl a účel právní normy proto lze považovat za základní kritérium pro identifikaci právní normy jakožto kogentní nebo dispozitivní. Nutno však zdůraznit, že autonomii vůle neomezují jen kogentní normy, ale i normy dispozitivní. Limity autonomie vůle se neprojevují pouze ve formě kogentních norem, ale i jako hranice, které nelze překročit v rámci autonomního ujednání dovoleného dispozitivní normou. Při hledání odpovědi na to, zda lze určitou právní normu považovat za kogentní nebo dispozitivní, akcentuje práce nezbytnost právní interpretace. Při interpretaci právní normy by měly být na prvním místě analyzovány její strukturní prvky a poté by mělo být přistoupeno k analýze výkladové využívající klasické metody výkladu právní normy. Výkladem právní normy musí být dovozena jí chráněná či prosazovaná právní zásada odůvodňující potlačení autonomie vůle na úkor autoritativní regulace právního vztahu. Konečnému závěru o povaze právní normy však musí předcházet ještě test proporcionality, ve kterém zásada chráněná příslušnou normou převáží nad zásadou autonomie vůle. Až poté lze konstatovat, že se jedná o normu kogentní. V práci tvrzené teze jsou demonstrovány na příkladech omezení autonomie vůle společníků, členů orgánů a třetích osob podílejících se na právních vztazích obchodních společností. Klíčová slova: kogentní a dispozitivní normy, autonomie vůle, status obchodní korporace
Abstract v angličtině:
Název, abstrakt a klíčová slova v anlickém jazyce New corporate law imperativeness and dispositivity Abstract This dissertation thesis focuses on the basic premise that the autonomy of the will, as a fundamental principle of private law, also applies to corporate law. When researching the imperative and dispositive norms of corporate law, one must examine how the autonomy of the will can be manifested and limited. All the limitations of the autonomy of the will to dispose of its private-law relations are realised through certain limits, which set boundaries that cannot be overstepped by the subjects of legal relations. Therefore, this paper contains the categorisation of the types of restrictions on the autonomy of the wills and the limits through which these types of restrictions on the autonomy of the will are realised. Exploring the limits of the autonomy of the will leads to a preliminary conclusion that all these categories follow a general requirement, that the legal actions should be in accordance with the meaning and purpose of law. The meaning and purpose of a legal norm can be considered as a basic criterion for defining the legal norm as imperative or dispositive. However, it must be emphasised that the limits on the autonomy of the will may be imposed not only by imperative norms, but also by dispositive norms. The limits of the autonomy of the will are expressed not only in the form of imperative norms, but also as the boundaries that cannot be overstepped within the framework of an autonomous agreement permitted by dispositive norms. In determining whether a certain legal norm may be considered to be imperative or a dispositive, it is necessary to apply a legal interpretation. When interpreting a legal norm, its structural elements should be analysed first and then an interpretative analysis based on classical methods of interpretation of the legal norms should be undertaken. An interpretation of a legal norm should follow the aim of the protection of and enforcement of a legal principle justifying the suppression of the autonomy of the will to the detriment of the authoritative regulation in the legal relationship. Nevertheless, the final conclusion on the nature of a legal norm should be preceded by a proportionality test in which the principle of the autonomy of the will is overridden by the principle protected by the relevant norm. Only then one may conclude that this norm is imperative. The points made in this thesis are confirmed by examples of the restrictions on the autonomy of the will by members, partners, board members and third parties involved in legal relationships within business corporations. Key words: imperative and dispositive norms, autonomy of the will, corporate status
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jozef Szmuda 1.69 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jozef Szmuda 33 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jozef Szmuda 23 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D. 290 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 295 kB