velikost textu

Organokatalytická příprava spirocyklických sloučenin odvozených od heterocyklů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Organokatalytická příprava spirocyklických sloučenin odvozených od heterocyklů
Název v angličtině:
Organocatalytic preparation of spirocycles derived from heterocycles
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Tereza Koberová
Vedoucí:
doc. RNDr. Jan Veselý, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Jiří Míšek, Ph.D.
Id práce:
208754
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra organické chemie (31-270)
Program studia:
Chemie (B1407)
Obor studia:
Medicinální chemie (BMEDCH)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
4. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
benzo[b]thiofen-2(3H)-on, oxindol, benzo[b]furanon, spirocykly
Klíčová slova v angličtině:
benzo[b]thiophene-2(3H)-one, oxindole, benzo[b]furanone,spirocycles
Abstrakt:
Abstrakt Tato bakalářská práce se zaměřuje na enantioselektivní syntézu heterocyklicých spirosloučenin za využití organokatalytického přístupu. První část práce se zabývá enantioselektivní přípravou spirosloučenin reakcí α,β-nenasycených aldehydů s heterocyklickými sloučeninami, při které je použit chirální sekundární amin jako katalyzátor. Jedná se o tandemovou Michael/Michael/aldolizační reakci, při které je využito enaminové a iminiové aktivace substrátu. Druhá část mé práce se věnuje následné oxidací připravených spirocyklických aldehydů na příslušné karboxylové kyseliny.
Abstract v angličtině:
Abstract This bachelor work is focused on enantioselective preparation of heterocyclic spirocompounds using organocatalytic approach. First part deals with enantioselective synthesis of spirocycles by reaction of α,β-unsaturated aldehydes with heterocyclic nucleophiles under chiral secondary amin catalysis. This tandem Michael/Michael/aldol reaction is based on iminium and enamine activation of subtrate. Second part of the work is focused on the following oxidation of prepared spirocyclic aldehydes to the coresponding carboxylic acid.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tereza Koberová 2.05 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Tereza Koberová 300 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Tereza Koberová 300 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Jan Veselý, Ph.D. 188 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jiří Míšek, Ph.D. 28 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Jan Veselý, Ph.D. 153 kB